Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Ej publik och sekretessbelagd information

Konfidentiell information

För känslig information har vi två alternativ:

  • Ej publik information
  • Sekretessbelagd information

Observera även att dokumentationskravet enligt Miljöbyggnad inte uppfylls när information om ämnesinnehållet hanteras ej publikt eller med sekretess.

Ej publik information

Endast informationen som markerats med filtypen ”XXX - Ej publik” är den som inte kommer att läggas ut i publik form i webbtjänsten. Det är upp till leverantören att kontrollera att all information har behandlats enligt önskad form när bedömningen kommer åter till leverantör för granskning. Observera att BVB ansvarar inte för ekonomisk skada som härrör från användande av detta alternativ.

Under fliken Dokumentationskrav finns bilagan för Ej publik information, bilagan bifogas när ni ansöker om bedömning. Ingen extra kostnad tillkommer när bedömningen innefattar Ej publik information.

Sekretessbelagd information

I de fall information endast kan delges Byggvarubedömningen om ett formellt sekretessavtal skrivs finns även den möjligheten.

Innan ni väljer att gå vidare med sekretessbelagd information behöver ni vara medvetna om följande:

  • Klassificeringar och listningar kan inte sekretessbeläggas.
  • Medför extra tidsåtgång. Tidsalternativen 10- eller 2-dagar är därför ej möjligt att välja.
  • Observera att Byggvarubedömningen uppmanar till att lämna så mycket publik information som möjligt t.ex. genom angivning av ämnenas funktion såsom ”pigment”, ”mjukgörare” osv i den publika byggvarudeklarationen.


För varje bedömning krävs en publik version av byggvarudeklarationen (BVD). Om någon information ska hanteras som ej publik information eller sekretessbelagd information utelämnar ni den från BVD:n.

I de fall information om produkten behöver anges under sekretess används det sekretessavtal som Byggvarubedömningen tillhandahåller.