Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Inledning

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Hållbara leveranskedjor

Ökade förväntningar på att ta socialt ansvar

Genom de produkter och material som används i bygg- och anläggningsprojekt är vi en del av en global leverantörskedja där det kan finnas risker utifrån mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption att beakta. I samma veva ser vi även ökade förväntningar på att företag ska agera hållbart och att förväntningarna inklusive kraven kommer från fler håll än tidigare. I takt med nya lagkrav, så som EU-direktivet gällande krav på bolag att hållbarhetsrapportera, förväntas hållbarhet att utvecklas ytterligare där sociala aspekter och mänskliga rättigheter får en allt mer central roll. En annan stor pådrivningsfaktor är att det ställs allt högre krav på transparens i leverantörsleden för att säkerställa varifrån produkterna härstammar och att de är ansvarsfullt producerade. Om man ser till byggbranschen så har denna bransch utvecklats mycket de senaste åren gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter för de byggmaterial och byggprodukter som används, men det finns fortsatt mycket att göra kopplat till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i dessa leverantörsled. 

Byggvarubedömningens medlemmar efterfrågar kriterier även för sociala aspekter

För att möta de ökade kraven, systematisera arbetet med sociala frågor samt lyfta dess betydelse fick Byggvarubedömningen i uppdrag av sina medlemmar att ta fram ett bedömningssystem utifrån dessa aspekter. Lanseringen av de sociala kriterierna skedde 2016/2017 och kriterierna ses som ett första steg i att hjälpa leverantörer av byggrelaterade produkter att börja arbeta med frågeställningen i sin egen verksamhet samt i sina leverantörsled. Med anledning av detta görs inga bedömningar på tvingande basis utan de leverantörer som vill visa sitt arbete, även om det enbart gäller några enstaka aspekter, har nu möjlighet att på ett transparent sätt redovisa det för sina kunder i Byggvarubedömningens webbtjänst och på så sätt vinna marknadsandelar.

Målsättningen med Byggvarubedömningens sociala kriterier är att utveckla byggmaterialindustrin så att byggrelaterade produkter framställas och utvinns utan att de mänskliga rättigheterna kränks, att de arbetsrättsliga förhållandena är anständiga, att miljön inte kommer till skada samt att mutor och korruption inte förekommer.

 

Nästa sida

Kriterier