Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Inledning

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Skapa enkät samt ansök om bedömning

Leverantörer uppmanas att redovisa sitt arbete med hållbara leveranskedjor

Fler och fler beställare efterfrågar information om hur leverantörer arbetar med hållbara leveranskedjor i sin egen verksamhet samt i produktens leverantörskedja. Alla leverantörer som har produkter registrerade i Byggvarubedömningen uppmanas att transparant redovisa sitt arbete med hållbara leveranskedjor, oavsett hur långt eller kort man har kommit i detta arbete.

Byggvarubedömningens kriterier bör ses som hjälp på vägen för att hantera de utmaningar som finns i ens leverantörskedja. Leverantörer har möjlighet att självdeklarera sitt arbete utifrån de sociala kriterierna. Detta görs genom att besvara frågorna i självskattningsenkäten och ladda upp den på produktens produktkort. Vänligen notera att självskattningsenkäten är en egendeklaration som uppmanar till transparens och uppriktighet i de lämnade svaren. Det är också viktigt att leverantörer är medvetna om att de svar som lämnas i självskattningsenkäten kommer att bli synlig för alla Byggvarubedömningens användare den dag som enkäten laddas upp. Det finns ingen möjlighet att sekretessbelägga information i självskattningsenkäten.

Enkäter kan kopplas till flera produkter samt även bedömas

Leverantörer har möjlighet att koppla flera av sina produkter till en och samma enkät. Utförligare instruktioner för hur du laddar upp er enkät samt kopplar den till era produkter finner du i vår manual.

Att skapa en enkät samt ladda upp den på produktkorten i Byggvarubedömningen kostar inget för leverantörer, utan det är först vid bedömning av självskattningsenkäten som en avgift uppstår. Se vår prislista för gällande priser. Det är för närvarande frivilligt att ansöka om bedömning gällande de sociala kriterierna, men notera att enskilda krav kan komma från Byggvarubedömningens medlemmar. Vill du ansöka om bedömning kontaktar du social@byggvarubedomningen.se. Byggvarubedömningen kommer då att gå igenom era svar i självskattningsenkäten utifrån kriteriedokumentet och bedöma hur långt leverantören har kommit i sitt systematiska arbete.

I takt med att arbetet med de sociala kriterierna fortskrider kommer Byggvarubedömningen på uppdrag av våra medlemmar att genomföra både skrivbordsrevisioner och kontorsrevisioner baserat på leverantörers självskattad svar. Inför dessa revisioner kan du som leverantör bli ombedd att svara på ytterligare frågor, exemplifiera dina svar med dokument som visar på era processer och rutiner samt medverka i intervjuer.

Byggvarubedömningen erbjuder stöd till leverantörer

Behöver du som leverantör hjälp att komma igång med ert arbete har vi en kunskapsbank samt stöddokument som ni kan använda er av. Vi erbjuder även både webbinarium samt konsultation gällande de sociala kriterierna.