Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Inledning

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

Kunskapsbank & stöddokument

Här finner du som leverantör stöddokument som kan användas för att komma igång med ert arbete gällande de sociala kriterierna. Stöddokumenten utgår från vårt kriteriedokument som utförligare beskriver vad som förväntas av leverantörer som har produkter registrerade i Byggvarubedömningen gällande de sex stegen:

  1. Policyåtagande
  2. Vidareförmedlning av policyåtagandet
  3. Ansvarsfördelning
  4. Riskanalys
  5. Uppföljning av efterlevnad
  6. Hantering av avvikelser

Processbilden nedan visar tillgänliga stöddokument samt vilket dokument som hör till vilket steg. Kriteriedokumentet fungerar som övergripande vägledning genom alla sex stegen. Notera att de dokument som tagits fram enbart är förslag på hur man kan arbeta med socialt ansvarstagande och dokumenten bör anpassas och utvecklas till respektive organisations förutsättningar. Byggvarubedömningen tar inte ansvar för hur leverantören applicerar dessa dokument i sin organisation eller de aktiviteter som det leder till.

 

Stöddokument och mallar

Steg 1 - Uppförandekod för leverantörer (svenska)

Steg 1 - Uppförandekod för leverantörer (engelska)

Steg 4 - Riskanalys, förslag på externa källor

Steg 4 - Frågeformulär till leverantörer (svenska)

Steg 4 - Frågeformulär till leverantörer (engelska)

Steg 4 - Riskanalys och kartläggning av leverantörskedjan

Steg 5 - Uppföljning av leverantörer (svenska)

Steg 5 - Uppföljning av leverantörer (engelska)