Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Inledning

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Kriterier
Byggvarubedömningens sociala kriterier bygger på internationella konventioner och riktlinjer så som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, Riodeklarationen om miljö och utveckling samt FN:s deklaration mot korruption. Leverantörer ska minst efterleva nationell lagstiftning och relevanta regler och standarder i de länder där man verkar.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

De förväntningar som finns på materialleverantörer som har produkter registrerade i Byggvarubedömningen är även att de ska arbeta utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Enligt dessa globala principer har företag ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. För att kunna göra detta behövs ett systematiskt arbete som innefattar rutiner och processer för att identifiera och hantera negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och korruption som uppstår genom den egna verksamheten samt i leverantörskedjan. Detta innebär att leverantörens arbete bör innefatta:

  • Ett policyåtagande
  • Vidareförmedling av policyåtagandet
  • En tydlig ansvarsfördelning
  • En rutin för riskanalys
  • En rutin för uppföljning och kontroll av efterlevnad
  • En rutin för avvikelsehantering

I Byggvarubedömningens kriteriedokument beskrivs i detalj vad som förväntas av leverantörer på respektive steg.

Leverantörer har möjlighet att transparant redovisa sitt arbete med hållbara leveranskedjor i Byggvarubedömningens webbtjänst genom att besvara självskattningsenkäten och ladda upp den på produktens produktkort. Vidare finns det även möjlighet att ansöka om bedömning. Fastighetsutvecklare å andra sidan kan använda de sociala kriterierna för att ställa krav och följa upp sina leverantörsled samt få spårbarhet i sina projekt. För de leverantörer som har kommit långt i sitt arbete avseende hållbara leveranskedjor alternativt leverantörer som blir föremål för revision finns både självskattningsenkäten samt kriteriedokumentet på avancerad nivå. Vänligen kontakta Byggvarubedömningens kansli för frågor gällande hållbara leveranskedjor på avancerad nivå. 

Notera att frågorna i Byggvarubedömningens självskattningsenkät har uppdaterats under maj 2019 för att göra det tydligare för leverantörer vad ett systematiskt arbete innefattar. Varför Byggvarubedömningen har gjort denna uppdatering samt vad det innebär för er leverantörer samt Byggvarubedömningens medlemmar finner ni här.

Kriteriedokument

Självskattningsenkät