Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Inledning

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Byggvarubedömningens sociala kriterier för fastighetsutvecklare

Vikten av att ha kännedom om risker i sina leverantörsled  

På uppdrag av våra medlemmar fick Byggvarubedömningen i uppgift att ta fram ett bedömningssystem även för de sociala aspekterna. Detta är ett långsiktigt arbete i att utveckla byggmaterialindustrin för att säkerställa att de produkter och material som används i bygg- och anläggningsprojekt är tillverkade och producerade under ansvarsfulla förhållanden. Kännedom om vilka risker som förekommer i leverantörskedjan är ett viktigt första steg, för utan denna förståelse finns liten möjlighet att arbeta vidare.

För att öka kunskapen om risker har Byggvarubedömningen tagit fram rapporter som sammanställer tillgänglig information gällande risker. De rapporter som har publicerats hittills gäller natursten samt produkter som innehåller mycket stål. Det är viktigt att vara medveten om att det även finns risker associerade med andra produktgrupper samt material som också bör beaktas och vägas in i ens arbete med att identifiera risker. Byggvarubedömningen planerar att lansera fler rapporter framöver, men till dess finns Swedwatchs riskanalys av byggmaterial och byggprodukter som ger en övergripande förståelse för vilka risker som förekommer. Även Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en övergripande riskanalys gällande risker i upphandling av produkter och tjänster inom bygg och fastighet. Det är viktigt att man främst ser dessa två rapporter som guidande dokument och verktyg som sedan måste anpassas till respektive organisations förutsättningar och leverantörsled.

Tillsammans uppnår vi hållbara leveranskedjor

För att säkerställa att människorna som producerar de produkter som vi använder gör detta i enlighet med humana arbetsvillkor är kravställning likaväl som uppföljning nödvändigt. Byggvarubedömningen rekommenderar sina medlemmar och övriga användare att påbörja kravställning i liten skala utifrån risk. Leverantörer kan uppvisa att de uppfyller Byggvarubedömningens kriterier genom att besvara en självskattningsenkät och ansöka om bedömning. Leverantörer som har besvarat självskattningsenkäten och/eller är bedömda är möjliga att söka fram i webbtjänsten och information finns på produktens produktort för att sedan logga informationen i era projekt.

Vill du veta mer om våra sociala kriterier och hur ni kan ställa krav? Kontakta social@byggvarubedomningen.se så berättar vi mer.