Maj 2019

Varför gör Byggvarubedömningen en uppdatering av själskattningsenkäten?

Det har gått över två år sedan Byggvarubedömningens sociala kriterier lanserades. Under dessa år har vi dels lärt oss mer om de utmaningar som finns för dagens leverantörer vad det gäller insyn och kännedom om risker i leverantörskedjan, vi har tagit emot feedback från leverantörer gällande våra kriterier och vi har även fört dialog med andra aktörer som har kommit längre i frågan gällande hållbara leverantörsled. Utifrån dessa insikter i kombination med att den nuvarande självskattningsenkäten inte används i den utsträckning som vi hade förutspått, har vi sett ett behov att göra en uppdatering för att förenkla både för leverantörer samt beställare. Den uppdaterade självskattningsenkäten finns att ladda ner på Byggvarubedömningens hemsida.

Vad innebär det för mig som leverantör?

Den uppdaterade självskattningsenkäten har samma utgångspunkt som tidigare självskattningsenkät dvs. att leverantörer förväntas bedriva ett systematiskt arbete inom sin egen verksamhet samt i produktens leverantörskedja gällande att identifiera och hantera risker, men antalet frågor är betydligt färre. För dig som leverantör hoppas vi att den uppdaterade självskattningsenkäten ska göra det tydligare vad systematiskt arbete innefattar och vilka steg/processer en leverantör förväntas ha på plats för att hantera de eventuella risker som kan finnas i en produkts leverantörskedja. Vi hoppas också att du i den uppdaterade självskattningsenkäten ska känna igen dig från eBVD2015 och de frågor gällande leverantörens hållbarhetsarbete som finns i avsnitt 2 ”Hållbarhetsarbete”.

Du som redan har svarat på den nuvarande självskattningsenkäten i Byggvarubedömningens webbtjänst kommer att bli kontaktad av Byggvarubedömningens kansli under maj månad för att diskutera vad den uppdaterade självskattningsenkäten innebär för er och hur ni enklast går vidare. För er leverantörer som ännu inte har besvarat den nuvarande självskattningsenkäten rekommenderas ni att invänta den uppdaterade självskattningsenkäten innan arbete påbörjas.

Vad innebär det för mig som beställare/kravställare?

Den uppdaterade självskattningsenkäten utgår från Upphandlingsmyndighetens ”Formulär för egenrapportering hållbara leveranskedjor”. Vi hoppas att detta kommer att innebära att det blir enklare för er offentliga aktörer (men även privata) att ställa krav utifrån Upphandlingsmyndighetens riktlinjer. Vidare är det fler övriga aktörer (ex. Hållbar Upphandling och SKL Kommentus) som redan arbetar efter Upphandlingsmyndighetens riktlinjer och har därmed erfarenhet av både kravställning och uppföljning i sina leverantörsled. Byggvarubedömningen ser flera synergieffekter i att utgå från samma riktlinjer – dels öppnar det upp möjligheten för samarbete men det är även viktigt att likvärdiga krav ställs för att få större genomslagskraft samt att underlätta för leverantörer i deras arbete.   

Vad erbjuder Byggvarubedömningen för stöd i och med den uppdaterade självskattningsenkäten?

Vi kommer att fortsätta med webbinarium där vi går igenom vad kriterierna innebär. Det finns även möjlighet att boka konsultation med Byggvarubedömningens hållbarhetsspecialist om du som leverantör behöver mer hjälp. Information om kommande webbinarium respektive konsultation finner ni här.

Kriteriedokumentet kommer också att uppdateras för att synkas med den uppdaterade självskattningsenkäten och i detta dokument kommer det finnas en vägledning om vad som efterfrågas av leverantörer. Vi planerar även att ta fram ytterligare dokument som är tänkta att hjälpa leverantörer i processen att arbeta systematiskt. Exempel på dessa dokument innefattar bland annat en handbok samt mall för riskanalys. 

För er som är medlemmar i Byggvarubedömningen kommer kravställardokument att uppdateras, riskanalyser kommer att tas fram samt diskussion och dialog kommer att föras hur ni på bästa sätt kan påbörja kravställning och uppföljning i era leverantörsled.

Varför är den uppdaterade självskattningsenkäten inte tillgänglig i digitalt format?

I dagsläget är det enbart leverantörer med ett leverantörskonto i Byggvarubedömningen med behörigheten ”Företagsadministratör” som har möjligt att skapa en enkät. Vi har förstått att den person som är bäst lämpad att besvara frågorna i självskattningsenkäten kanske inte alltid har ett konto i Byggvarubedömningen alternativt att svar måste hämtas in från flera olika kollegor. I och med detta tror vi att det passar sig bättre att ha frågorna i ett Word-dokument där leverantören i egen takt har möjlighet att besvara frågorna. När leverantören sedan känner sig redo finns möjlighet att ladda upp självskattningsenkäten på produktens produktkort i Byggvarubedömningen (antigen via leverantörens företagsadministratör eller med hjälp av Byggvarubedömningen). Det kommer fortsatt vara frivilligt att ansöka om bedömning, men notera att enskilda krav kan komma från Byggvarubedömningens medlemmar.  

Vad menar ni med att den tidigare självskattningsenkäten kommer att användas vid skrivbords/kontorsrevision?

Vi har insett att frågorna i den tidigare självskattningsenkäten upplevs som för många och komplicerade för de leverantörer som inte har ett arbete på plats gällande hur man följer upp och arbetar systematiskt i sina leverantörsled. Vi upplever därför att det behövs ett steg innan den tidigare enkäten så att man förstår de grundläggande rutinerna som behövs finnas på plats. Vi hoppas att den uppdaterade självskattningsenkäten ska hjälp till med detta. Dock är frågorna i den tidigare självskattningsenkäten fortsatt viktiga för att få en djupare förståelse för hur en leverantör arbetar systematiskt i sin egen verksamhet och i produktens leverantörskedja och kommer därmed att vara ett viktigt underlag till kommande skrivbords/kontorsrevisioner. Vilka leverantörer som blir föremål för dessa revisioner kommer att beslutas i samråd med Byggvarubedömningens medlemmar.

Fick du inte svar på din fråga? Vänligen maila social@byggvarubedomningen.se