BVB visar numera huruvida en produkt klarar Miljöbyggnads krav även gällande 3.0-manualen. En stor justering som gjorts i samband med denna lansering är att BVB numera också visar vilket betyg en produkt erhåller i respektive manual och indikator.

Miljöbyggnad i Byggvarubedömningen

Miljöbyggnad (MB)  har två indikatorer som berör material. BVB visualiserar huruvida en produkt klarar Miljöbyggnadskraven, samt enligt vilket betyg (Guld/ Silver/ Brons), på respektive produktkort. Under ”avancerad sök” finns också möjlighet att kunna filtrera på produkter som klarar en viss nivå enligt Miljöbyggnad. 

Gällande produkter med status ”kräver ombedömning” (produkter med utropstecken).

Då kravet i indikator 14 i MB 2.1/2.2 samt indikator 13 i MB 3.0 baseras på att logga hur produkten ser ut vid inköpstillfället är det av stor vikt att dokumentationen och recepturen av produkten är aktuell och fullständig. I BVBs databas finns det idag många produkter som är långt äldre än 3 år där BVB inte lyckats etablera kontakt med leverantören. Efter flera försök med uppmuntran om uppdatering av leverantörens produkter, ändras produktens status till ”kräver ombedömning” och visualiseras med ett utropstecken. Den tidigare bedömningen med färgerna grön/gul/röd ligger kvar, men produkten erhåller symbolen med ett utropstecken.

Miljöbyggnad ställer krav på att dokumentationen ska vara aktuell, men litar också på att leverantören uppdaterar sina underlag när ändringar sker. Det ligger därmed i byggherrens händer att välja om man vill lita på dokumentationen trots att BVB påpekar att ingen kontakt kunnat etableras med leverantören på minst 3 år gällande denna produkt.

BVB förordar användning av produkter med aktuella bedömningar och underlag. BVBs tolkning av dokumentationsindikatorn i MB innebär att tidpunkten för bedömningen och åldern av bedömningsunderlagen inte påverkar MB-symbolerna i webbtjänsten. 

Gällande äldre projekt där det finns produkter med bedömnings/ publiceringstid innan 2011:

Samtliga produkter bedömda innan 2011 saknar symbolerna helt då branschkraven, BVBs bedömningar, deklarationsmöjligheterna och Miljöbyggnadskraven inte är samstämmiga. Vänligen observera att alla dessa gamla produkter har numera senare versioner av bedömningar eller är utgångna ur sortimentet, så detta påverkar ej de idag sökbara produkterna.

BVBs tolkning av Miljöbyggnad 2.1/2.2

INDIKATOR 14

Indikator 14 berör loggbok och dokumentation av produkter. I denna manual behandlas produkter under BSAB-koderna E till N+ Z. Dessa produkter ska loggas i en digital loggbok. Den bakomliggande anledningen till kravet är det växande behovet av framtida spårning för en fastighetsägare. Det handlar om spårning av ämnen som idag får brukas utan inskränkning, men som i framtiden kan visa sig vara farliga (historiska exempel är bl.a. asbest och pcb). Med anledning av detta kräver man också enligt GULD-nivån att dokumentation om produktens innehåll ska vara redovisad enligt BVD3 eller motsvarande. Det innebär att innehållet ska vara väl redovisat och publikt.

Kraven i detalj:

BRONS
Endast krav på loggbok för BSAB: E till N + Z. Denna loggning kan ske i t.ex. Excel så länge produktnamn och tillverkare framgår. Kemiska produkter måste ha säkerhetsdatablad.

SILVER
Loggboken ska vara digital. Kemiska produkter måste ha giltiga säkerhetsdatablad som är upprättade efter gällande lagstiftning.

GULD
Loggboken ska vara digital. Alla produkter (även kemiska produkter) ska ha en fullständig och publikredovisning. Detta innebär att även ett fullständigt säkerhetsdatablad är godkänt om hela innehållet framgår därav.

INDIKATOR 15.

Kravet berör s.k. utfasningsämnen. Utfasningsämnen är ämnen som har specifika egenskaper som t.ex. mutagena och cancerframkallande. I takt med att forskningen går framåt, erhåller fler ämnen klassificeringar som innebär att de klassas som utfasningsämnen. Kraven i indikator 15 reglerar i hur stor omfattning dessa ämnen får förekomma och hanteras, vilket också är skillnaden mellan brons/silver/guld. MB ställer alltså krav på att utfasningsämnen inte ska förekomma redan på bronsnivån. Byggvarubedömningen visar symbolen för indikator 15-guld (utfasningsämnen finns ej) eller att den klarar ej kraven (utfasningsämnen finns i produkten över klassificeringsgränserna). På så sätt får användaren en tydlig indikation på om ämnen finns eller inte och sedan får ambitionsnivån av Brons/Silver/Guld avgöra hur användaren väljer att hantera dessa produkter.

Byggvarubedömningen gör sina bedömningar utifrån fler egenskaper än bara utfasningsämnen. Det innebär att en produkt som blir röd (erhåller bedömningen undviks) på t.ex. innehåll av allergiframkallande ämnen ändå skulle klara kravet enligt indikator 15. Gula och gröna produkter klarar med andra ord alltid indikator 15, men det gör även vissa röda produkter.  

BVBs tolkning av Miljöbyggnad 3.0

INDIKATOR 13

Indikatorn berör loggbok och dokumentation av produkter under BSAB-koderna E till N+ Z, men också installationer ( P, Q, R) enligt Silver- och Guldkravet. Dessa produkter ska loggas i en digital loggbok. Den bakomliggande anledningen till kravet är det växande behovet av framtida spårning för en fastighetsägare. Det handlar om spårning av ämnen som idag får brukas utan inskränkning, men som i framtiden kan visa sig vara farliga (historiska exempel är bl.a. asbest och pcb).

Med anledning av detta kräver man också enligt GULD-nivån att dokumentation om produktens innehåll ska vara redovisad enligt e-bvd2015 eller motsvarande. Det innebär att innehållet ska vara fullständigt redovisat (inklusive eventuell förekomst av s.k. kandidatämnen på komponentnivå) och publikt.

I manualen finns också ett tillägg: ”Under en övergångsperiod accepteras innehåll deklarerat enligt riktlinjerna för bvd3”. Förutom att omfattningen av redovisningskraven i BVD3 vs. eBVD2015 skiljer sig åt, så kräver MB på samma indikator (13), redan på BRONS-nivån, att eventuell förekomst av kandidatämnen ska redovisas. I en bvd3 saknas krav på redovisning av kandidatämnen. Det innebär att om leverantören väljer att redovisa innehållet på andra sätt än utifrån anvisningarna för e-bvd2015, kan BVB inte avgöra om kandidatämnen förekommer i produkten eller ej. Pga. försiktighetsprincipen markerar BVB produkten som att den inte klarar kraven enligt indikator 13. Om projektet i sin tur väljer att lita på att samtliga eventuellt förekommande kandidatämnen ändå redovisats i en bvd3, finns möjligheten att kika på GULD-symbolen enligt MB 2.1/2.2 för indikator 14 där kraven är att all redovisning ska ske enligt bvd3. Då kan en användare t.ex. hantera produkten med en egen kommentar eller ladda upp egna avvikelserapporter där man inom projektets ramar väljer att lita på dokumentationen från leverantören.

Kraven i detalj:

BRONS
Endast krav på loggbok för BSAB: E till N + Z. Denna loggning kan ske i t.ex. Excel så länge produktnamn och tillverkare framgår. Här efterfrågas också loggning av kandidatämnen. Kandidatämnen är inte alltid klassificerade och kan historiskt ha utelämnats i leverantörernas redovisning:

Idag finns e-bvd2015 som branschstandard gällande informationsredovisning där kandidatämnen måste redovisas på komponentnivå. I fall där redovisningen skett på annat sätt, kan BVB inte säkerställa om kandidatämnen ej förekommer i en produkt eller om leverantören helt enkelt utelämnat informationen om dess förekomst.

SILVER
Loggboken ska vara digital. Produkter BSAB: E till N+ Z måste på Silvernivån ha en fullständig och publik redovisning enligt e-bvd2015 eller motsvarande. Installationsmaterial (BSAB: P, Q och R) behöver endast vara loggade med produktnamn, leverantör och eventuell förekomst av kandidatämnen.

Enligt beskrivningen på BRONS-nivån framgår det att BVB begär en fullständig redovisning redan på BRONS-nivån för att säkerställa förekomst av kandidatämnen.

GULD
Loggboken ska vara digital. Alla produkter oavsett kod: E-N, P, Q, R, Z (även kemiska produkter) ska ha en fullständig och publik redovisning enligt kraven i e-bvd2015.

Kravens innebörd i BVB:

I praktiken innebär det följande:
Produkt under BSAB E-N+Z och har en fullständig och publik redovisning: GULD
Produkt under BSAB E-N+Z och saknar en fullständig och publik redovisning: KLARAR EJ
Produkt under BSAB P, Q, R och har en fullständig och publik redovisning: GULD
Produkt under BSAB P, Q, R och saknar en fullständig och publik redovisning: BRONS

INDIKATOR 14

Kravet reglerar förekomst av s.k. kandidatämnen, utfasningsämnen samt riskminskningsämnen.

  • Kandidatämnen: En lista på 174 ämnen (nov -17) som har visat sig ha allvarlig negativ påverkan på människa och miljö. Som professionell aktör har du rätt att få kännedom om dessa ämnenas förekomst redan vid inköpstillfället.
  • Utfasningsämnen är ämnen som har specifika egenskaper som t.ex. mutagena och cancerframkallande. I takt som forskningen går framåt erhåller fler ämnen klassificeringen av att vara t.ex. carcinogena och därmed klassas som utfasningsämnen.
  • Riskminskningsämnen fungerar som utfasningsämnen, men har andra egenskaper. Exempel på egenskaper som faller under denna kategori är t.ex. allergiframkallande och miljöfarligt.

Brons: Kandidatämnen förekommer ej i produkt.

Silver:Kandidatämnen eller utfasningsämnen förekommer ej i produkt över klassificeringsgränser.

Guld: Kandidatämnen, utfasningsämnen eller riskminskningsämnen förekommer ej i produkt över klassificeringsgränser. Dessutom ska produkter som är tänkta för inomhusbruk inte avge emissioner över s.k. LCI-värden.