Krav på att företag ska agera hållbart fortsätter att öka och kommer från flera håll än tidigare. I takt med nya lagkrav, så som EU-direktivet gällande krav på stora bolag att hållbarhetsrapportera, förväntas hållbarhet att utvecklas ytterligare där sociala aspekter och mänskliga rättigheter har fått en central roll. En annan stor pådrivningsfaktor inom hållbarhetsutvecklingen är att det ställs allt högre krav på transparens i leverantörsledet. Om man ser till byggbranschen så har denna bransch utvecklats mycket de senaste åren gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter, men det finns fortsatt mycket att göra kopplat till hållbarhet i bolagens egen verksamhet samt i produktens leverantörskedja. För att möta de ökade kraven, systematisera arbetet med sociala frågor samt lyfta dess betydelse, fick BVB i uppdrag av sina medlemmar att ta fram ett bedömningssystem utifrån dessa aspekter. Lanseringen skedde 2016 och visade sig vara det första av sitt slag. BVB ser detta som ett första steg i att hjälpa materialleverantörer att börja arbeta med frågeställningen i sina leverantörsled. Med anledning av detta görs inga bedömningar på tvingande basis, utan de leverantörer som vill visa sitt arbete, även om det gäller några enstaka aspekter, har nu möjlighet att på ett transparent sätt redovisa det för sina kunder och på så sätt vinna marknadsandelar.

Kriterier för socialt ansvarstagande

BVB har utvecklat ett kriteriedokument som bygger på

  • ILO:s åtta kärnkonventioner
  • FN:s konventioner
  • Riodeklarationen
  • Genèvekonventionerna
  • FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter

Kriteriedokumentet säger vad leverantörer ska uppfylla avseende sociala krav. Kriteriedokumentet omfattar 22 kriterier inom 10 olika områden.
BVBs kriteriedokument för socialt ansvarstagande

Vad krävs av dig som leverantör?
För att nå nivån accepteras enligt kriterierna förväntas leverantörer bedriva ett systematiskt arbete för att undvika och hantera negativ påverkan på mänskliga rättigheter som uppstår genom sin egen verksamhet.

produktens leverantörskedja ska leverantören ha påbörjat ett arbete för att minimera risken att leverantörens verksamhet bidrar till kränkning av de mänskliga rättigheterna oavsett var i kedjan påverkan uppstår. BVB har därmed inte någon gräns eller riktlinje gällande hur långt ner i kedjan leverantören ska bedriva arbete, utan det som efterfrågas är att leverantören har gjort en riskkartläggning och fokuserar sitt arbete på de områden där störst risk för kränkning av de mänskliga rättigheterna och korruption föreligger. 

Självskattningsenkät

Genom att fylla i den digitala Självskattningsenkäten beskriver leverantören hur det egna arbetet bedrivs med de sociala frågorna. Enkäten fylls i via BVBs webbtjänst.

En och samma enkät kan kopplas till alla produker där leverantörskedjan och leverantörens arbete ser identiskt ut. En enkät kan också kopieras för att leverantören endast ska behöva ändra i de delar som skiljer produkterna åt, istället för att fylla i hela enkäten på nytt. Bedrivs tillverkningen av hela produktsortimentet på samma fabriksenhet med samma leverantörskedja, kan därmed hela produktsortimentet omfattas av en enkät. Enkäten fylls i på frivillig basis av leverantören och kan när som helst uppdateras. BVB kommer inte att bedöma enkäten förrän leverantören har besvarat samtliga frågor och på eget initiativ ansöker om en bedömning. Det innebär att enkäten kan ligga publikt utan något bedömningstvång.

BVB kommer att påbörja skrivbordsrevisioner genom stickprovskontroller av leverantörerna för att kontrollera enkätens riktighet. Ambitionen är att genomföra de första revisionerna under 2018.

Ladda ner självskattningsenkät i word-format. (OBS! Ej för bedömning.)

Vill du veta mer?

Läs då detta dokument som på ett förenklat sätt förklarar vad som förväntas av leverantörer som har produkter registrerade i BVBs webbtjänst när det kommer till socialt ansvarstagande.

Besök även vår FAQ här.