KKrav på att företag ska agera hållbart fortsätter att öka och kommer från flera håll än tidigare. I takt med nya lagkrav, så som EU-direktivet gällande krav på stora bolag att hållbarhetsrapportera, förväntas hållbarhet att utvecklas ytterligare där sociala aspekter och mänskliga rättigheter har fått en central roll. En annan stor pådrivningsfaktor inom hållbarhetsutvecklingen är att det ställs allt högre krav på transparens i leverantörsledet. Om man ser till byggbranschen så har denna bransch utvecklats mycket de senaste åren gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter, men det finns fortsatt mycket att göra kopplat till hållbarhet i bolagens egen verksamhet samt i produktens leverantörskedja när det kommer till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt anti-korruption. För att möta de ökade kraven, systematisera arbetet med sociala frågor samt lyfta dess betydelse, fick BVB i uppdrag av sina medlemmar att ta fram ett bedömningssystem utifrån dessa aspekter. Lanseringen skedde 2016 och visade sig vara det första av sitt slag. BVB ser detta som ett första steg i att hjälpa materialleverantörer att börja arbeta med frågeställningen i sina leverantörsled. Med anledning av detta görs inga bedömningar på tvingande basis, utan de leverantörer som vill visa sitt arbete, även om det gäller några enstaka aspekter, har nu möjlighet att på ett transparent sätt redovisa det för sina kunder och på så sätt vinna marknadsandelar. För de leverantörer som inte har kommit igång med sitt arbete finns möjlighet att använda dokumenten som BVB tagit fram som vägledning för hur arbetet förväntas bedrivas inom den egna verksamheten samt i produktens leverantörskedja.

Kriterier för socialt ansvarstagande

BVB har utvecklat ett kriteriedokument som bygger på

  • - ILO:s åtta kärnkonventioner
  • - FN:s konventioner
  • - Riodeklarationen
  • - Genèvekonventionerna
  • - FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter

Kriteriedokumentet säger vad leverantörer ska uppfylla avseende sociala krav. Kriteriedokumentet omfattar 22 kriterier inom 10 olika områden.
BVBs kriteriedokument för socialt ansvarstagande

Vad krävs av dig som leverantör?
För att nå nivån accepteras enligt kriterierna förväntas leverantörer bedriva ett systematiskt arbete för att undvika och hantera negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption som uppstår genom sin egen verksamhet.

produktens leverantörskedja ska leverantören ha påbörjat ett arbete för att minimera risken att leverantörens verksamhet bidrar till negativ påverkan, oavsett var i kedjan påverkan uppstår. Det som efterfrågas är att leverantören har gjort en kartläggning av produktens leverantörskedja, identifierat risker samt tagit fram en plan för hur de identifierade riskerna ska hanteras. För leverantörer som vill uppnå nivån rekommenderas ska leverantören dessutom fokusera sitt arbete på de områden där störst risk för negativ påverkan föreligger genom att följa upp och hantera identifierade risker, ex. genom platsbesök/revision.

BVB har inte satt någon gräns eller riktlinje gällande hur långt ner i kedjan leverantören ska bedriva arbetet, utan det som efterfrågas är att leverantören ständigt ska verka för att öka kännedomen om samt spårbarheten i produktens kedja.

BVBs självskattningsenkät

Genom att fylla i den digitala Självskattningsenkäten beskriver leverantören hur det egna arbetet bedrivs med de sociala frågorna. Enkäten fylls i via BVBs webbtjänst under ”Mina enkäter”.

En och samma enkät kan kopplas till alla produkter där leverantörskedjan och leverantörens arbete ser identiskt ut. En enkät kan också kopieras för att leverantören endast ska behöva ändra i de delar som skiljer produkterna åt, istället för att fylla i hela enkäten på nytt. Bedrivs tillverkningen av hela produktsortimentet på samma fabriksenhet med samma leverantörskedja, kan därmed hela produktsortimentet omfattas av en och samma enkät. Enkäten fylls i på frivillig basis av leverantören och kan när som helst uppdateras. BVB kommer inte att bedöma enkäten förrän leverantören har besvarat samtliga frågor och på eget initiativ ansöker om en bedömning. Det innebär att enkäten kan ligga publikt utan något bedömningstvång.

Notera att självskattningsenkäten är en egendeklaration som uppmanar till transparens och uppriktighet. För att kontrollera enkätens riktighet kommer BVB framöver att genomföra skrivbordsrevisioner genom stickprovskontroller.

Ladda ner självskattningsenkät i word-format. (OBS! Ej för bedömning.)

Vill du veta mer?

Läs då detta dokument som på ett förenklat sätt förklarar vad som förväntas av leverantörer som har produkter registrerade i BVBs webbtjänst när det kommer till socialt ansvarstagande.

Besök även vår FAQ här.