Ökade förväntningar på att ta socialt ansvar

Genom de produkter och material som används i bygg- och anläggningsprojekt är vi en del av en global leverantörskedja där det kan finnas risker utifrån mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption att beakta. I samma veva ser vi även ökade förväntningar på att företag ska agera hållbart och att förväntningarna inklusive kraven kommer från fler håll än tidigare. I takt med nya lagkrav, så som EU-direktivet gällande krav på bolag att hållbarhetsrapportera, förväntas hållbarhet att utvecklas ytterligare där sociala aspekter och mänskliga rättigheter får en allt mer central roll. En annan stor pådrivningsfaktor är att det ställs allt högre krav på transparens i leverantörsleden för att säkerställa varifrån produkterna härstammar och att de är ansvarsfullt producerade. Om man ser till byggbranschen så har denna bransch utvecklats mycket de senaste åren gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter för de byggmaterial och byggprodukter som används, men det finns fortsatt mycket att göra kopplat till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i dessa leverantörsled. 

Byggvarubedömningens medlemmar efterfrågar kriterier även för sociala aspekter

För att möta de ökade kraven, systematisera arbetet med sociala frågor samt lyfta dess betydelse fick Byggvarubedömningen i uppdrag av sina medlemmar att ta fram ett bedömningssystem utifrån dessa aspekter. Lanseringen av de sociala kriterierna skedde 2016/2017 och kriterierna ses som ett första steg i att hjälpa leverantörer av byggrelaterade produkter att börja arbeta med frågeställningen i sin egen verksamhet samt i sina leverantörsled. Med anledning av detta görs inga bedömningar på tvingande basis utan de leverantörer som vill visa sitt arbete, även om det enbart gäller några enstaka aspekter, har nu möjlighet att på ett transparent sätt redovisa det för sina kunder i Byggvarubedömningens webbtjänst och på så sätt vinna marknadsandelar.

Byggvarubedömningens sociala kriterier

Byggvarubedömningens sociala kriterier bygger på internationella konventioner och riktlinjer så som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, Riodeklarationen om miljö och utveckling samt FN:s deklaration mot korruption. Leverantörer ska minst efterleva nationell lagstiftning och relevanta regler och standarder i de länder där man verkar. De förväntningar som finns på leverantörer som har produkter registrerade i Byggvarubedömningen är även att de ska arbeta utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Enligt dessa globala principer har företag ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. För att kunna göra detta behövs ett systematiskt arbete som innefattar rutiner och processer för att identifiera och hantera negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och korruption som uppstår genom den egna verksamheten samt i leverantörskedjan. Detta innebär att leverantörens arbete bör innefatta:

  • - Ett policyåtagande samt vidareförmedling av policyåtagandet
  • - En tydlig ansvarsfördelning
  • - En rutin för riskanalys
  • - En rutin för uppföljning av efterlevnad
  • - En rutin för hantering av avvikelser

Inom kort kommer ett uppdaterat kriteriedokument att finnas tillgängligt att ladda ner som i detalj beskriver vad som förväntas av leverantörer på respektive steg. Till dess beskrivs respektive steg kortfattat i detta dokument samt i Byggvarubedömningens självskattningsenkät som finns att laddas ner här.

Byggvarubedömningens självskattningsenkät

Leverantörer uppmanas redovisa sitt arbete med de sociala kriterierna genom att besvara Byggvarubedömningens självskattningsenkät och ladda upp den på produktens produktkort i Byggvarubedömningen. Att skapa en enkät samt ladda upp den på produktkorten i Byggvarubedömningen kostar inget för leverantörer. Vänligen notera att självskattningsenkäten är en egendeklaration som uppmanar till transparens och uppriktighet i de lämnade svaren. Det är också viktigt att leverantörer är medvetna om att de svar som lämnas i självskattningsenkäten kommer att bli synlig för alla Byggvarubedömningens användare den dag som enkäten laddas upp. Det finns heller ingen möjlighet att sekretessbelägga information i självskattningsenkäten.

Notera att frågorna i Byggvarubedömningens självskattningsenkät har uppdaterats under maj 2019 för att göra det tydligare för leverantörer vad ett systematiskt arbete innefattar. Varför Byggvarubedömningen har gjort denna uppdatering samt vad det innebär för er leverantörer samt Byggvarubedömningens medlemmar finner ni här.

Ansöka om bedömning

Leverantörer har även möjlighet att ansöka om bedömning av sina självskattade svar och det är först då som en avgift uppstår. Se vår prislista för gällande priser. Vill du ansöka om bedömning kontaktar du social@byggvarubedomningen.se. Byggvarubedömningen kommer då att gå igenom era svar i självskattningsenkäten utifrån kriteriedokumentet och bedöma hur långt leverantören har kommit i sitt systematiska arbete.

Det är för närvarande frivilligt att ansöka om bedömning gällande de sociala kriterierna, men notera att enskilda krav kan komma från Byggvarubedömningens medlemmar som använder de sociala kriterierna för att hantera och följa upp risker i sin leverantörskedja. I takt med att arbetet med de sociala kriterierna fortskrider kommer Byggvarubedömningen på uppdrag av våra medlemmar att genomföra både skrivbordsrevisioner och kontorsrevisioner baserat på leverantörers självskattad svar. Inför dessa revisioner kan du som leverantör bli ombedd att svara på ytterligare frågor samt exemplifiera dina svar med dokument som visar på era processer och rutiner. 

Har du några frågor gällande de sociala kriterierna eller självskattningsenkäten, kontakta social@byggvarubedomningen.se