Gå till navigationen

Vanliga frågor

Klicka på ett eller flera områden för att filtrera bland frågorna

 • Vad är byggvarubedömningen?

  Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening. Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter.

 • Varför fungerar inte min webbläsare?

  Gamla webbläsare kan äventyra säkerheten. Dessutom är de långsamma och saknar stöd för de funktioner som nu är inbyggda i vår webbtjänst. För att er användning ska fungera på ett optimalt sätt ber vi er använda webbläsarna Chrome, Firefox, Edge eller Safari

 • Hur länge gäller mitt konto?

  Löptiden är olika för vilken kontoyp du tecknat men ett fullständig konto gäller i 1 år. Sedan kan den antingen förlängas i ytterligare 1 år eller avslutas.

 • Vad händer när mitt konto går ut?

  Kontot kommer automatiskt att förlängas med 1 år när giltighetstiden för kontot har löpt ut. Önskar du avsluta kontot kan du göra detta via din inloggning.

  1 månad innan kontots giltighetstid går ut kommer du få ett informationsmail som upplyser om att giltighetstiden snart är slut varav du kan gå in och avsluta kontot så kontot inte automatiskt förlängs.

   

 • Jag ska arbeta i ett projekt, måste jag ha ett fullständigt konto?

  VI har ett projektdeltagarkonto som är till för dig som endast ska arbeta i ett projekt. För att teckna detta konto behöver du bli inbjuden till ett aktivt projekt.

  Projektkontot är kopplad till det projekt du blivit inbjuden till och har en kostnad på 500kr/projekt du blir inbjuden till.

 • Vad menas med ett projekt?

  Projektplatsen är till för dig som på något sätt jobbar med produkter och önskar sammanställa dem i en loggbok. BVBs projektplats ger dig möjlighet att skapa en mappstruktur så att du på ett enkelt sätt kan katalogisera dina produkter.

  Du kan bjuda in andra samarbetspartners till projektet och styra deras behörighet för att arbeta i projektet. Vid avslutat projekt kan du avaktivera projektet i projektplatsen varav du har en digital loggbok med förteckning av fastighetens material med deras kemiska innehåll och placering i byggnaden. Du har därmed spårbarhet under hela byggnadens livslängd.

   

 • Finns det någon information om hur jag arbetar i ett projekt?

  Vi har en projektmanual som beskriver hur du kan arbeta i ditt projekt och vilka funktioner som finns. Denna manual finner du här.

 • Vad kostar ett projekt?

  Kostnaden för ett projekt är 1000kr per månad. Fakturering för projekt sker kvartalsvis.

 • Vad händer efter avslutat projekt?

  När ett projekt är avslutat kan man inaktivera projektet via sin inloggning.

  Att inaktivera ett projekt innebär att all historik är synligt och sparat men det går inte längre att arbeta i projektet eller att spara ny information. Debitering för projektet avslutas när ett projekt blir inaktiverat. 

 • Vem kan skicka in en bedömning?

  Du som leverantör kan alltid skicka in din produkt för bedömning.

  Även en användare har möjlighet att ansöka om bedömning men vi rekomenderar att leverantören skickar in sina produkter för bedömningen.

 • Vad kostar en bedömning?

  Bedömning ansökta av en leverantör:

  10 dagar - 1 350kr

  48 timmat - 2 400kr

  Bedömning ansökta av en användare:

  10 dagar - 2 700kr

  48 timmat - 4 800kr

  En fullständig prislista hittar du här

 • Vilka dokument krävs för bedömning?

  Vilka dokument som krävs finns att läsa här.

  För att få mer information angående hela ansökningsprocessen se vår manual för leverantörer

 • Hur lång tid tar en bedömning?

  Vid ansökan om en bedömning kan du välja på 10 arbetsdagar eller 48 timmar.

  Efter den ansökta tiden kommer en preliminär bedömning och sedan har leverantör alltid kompletteringstid på 10 arbetsdagar.

 • Det står att mitt konto används någon annanstans och jag blir utloggad. Vad beror det på?

  Samtliga konton i BVB är personliga. Det innebär att om en annan individ använder dina inloggningsuppgifter, loggas du ut. Vi rekommenderar därför att respektera villkoren och inte dela med sig av sina inloggningsuppgifter.

 • Jag matar in mina inloggningsuppgifter, men får meddelandet  ”Användarnamnet eller lösenordet är felaktigt”.

  Vid teckning av ett konto i systemet sätts din e-post som användarnamn. Om du har haft ett konto sedan tidigare i våran gamla webbtjänst kan användarnamnet vara något annat som du hade i den gamla webbtjänsten. 

  Kontakta konto@byggvarubedomningen.se för att få hjälp om du har ett annat användarnamn.

 • Hur skriver jag ut produktkortet?

  Klicka på produktnamnet så komemr du till produkten produktkort. Här kan du klicka på "skriv ut" för att skriva ut produktkortet.

  Tips: om bedömningssymbolerna inte syns i utskriftsvyn, klicka på avrbryt och sedan F5 och testa igen.  

 • Hur gör jag för att få upp produkternas BVB-ID i sökresultatet?

  Klicka på "anpassa tabell" ovanför sökresultatet där du får upp fler val för vad som kan visas på produtkerna. Klicka i "BVB-ID" och du får upp denna information i tabellen.

 • Hur exporterar jag ett projekt?

  Funktionen ligger under knappen ”alternativ” inne i projektet. Välj där ”Exportera dokument”.

  Välj vilka filter som önskas exporteras ut och bekräfta genom att klicka på "Exportera"
  En beskrivning för exporten finns i vår projektmanual på sid. 42, klicka här.

 • Hur bestäms vilken bedömningsnivå en produkt hamnar på?

  BVB baserar sina bedömningar på 7 st kriterieområden.

  1. Det kemiska innehållet
  2. Livscykelkriterier:
   • Ingående material och råvaror
   • Tillverkning av varan
   • Emballage
   • Bruksskede
   • Avfall och rivning
   • Inomhusmiljö

   

  I systemet visas alltid den totala bedömningen av produkten där alla 7 områden vägts in, men också bedömningen på det kemiska innehållet som en egen markering.

  Bedömningen på det kemiska innehållet är baserad på 15 oönskade egenskaper t.ex. cancerframkallande, hormonstörande m.m.

  Dessa kan hittas i sin helhet i BVBs kriteriedokument.

   

  Den totala bedömning vägs därefter samman enligt följande regelverk.

   

  Kriteriedokumentet kan finnas i sin helhet här.

 • Vad betyder behörigheterna i ett projekt?

  En projektägare kan bjuda in fler individer till sitt projekt. Alla deltagare i projektet får en behörighet.

  "Administratör" har möjlighet att:

  • Godkänna avvikelser
  • Ändra datum för påminnelsefunmktion och godkänna klarrapporteringar
  • Redigera "info" och aktivera avvikelsefunktion/påminnelsefunktion
  • Bjuda in deltagare
  • Skapa undermappar
  • Lägga till/ändra/ta bort alla produkter
  • Exportera projektet
  • Lägga till /ändra /ta bort sina produkter
  • Se allt i projektet

  Behörigheten gäller i den mapp som administratören blir inbjuden till samt alla underliggande mappar. En administratör i rotmappen har också möjlighet att godkänna inkomna avvikelserapporter.

  "Utökad deltagare" har möjlighet att:

  • Bjuda in deltagare
  • Skapa undermappar
  • Lägga till /ändra /ta bort alla produkter
  • Exportera Projektet
  • Lägga till/ ändra /ta bort sina produkter
  • Se allt i projektet

  "Deltagare" har möjlighet att:

  • Exportera projektet
  • Lägga till/ ändra /ta bort sina produkter
  • Se allt i projektet

  Behörigheten gäller endast i den mappen som deltagaren blir inbjuden till samt alla underliggande mappar. Deltagaren har också möjlighet att se allt som ligger i de övriga mapparna.

  "Granskare" har endast möjlighet att se allt som ligger inlagt i projektet.

  "Anonym granskare". Denna funktion är tänkt att användas vid t.ex. Miljöbyggnadscertifieringar då det finns behov av att bjuda in en anonym användare. Administratören kan då hämta hem en länk som bifogas till ansökningen om certifiering hos SGBC. 

 • Jag hittar inte längre mitt projekt?

  Systemet visar alla projekt som är aktiva i systemet per default. När ett projekt har inaktiverats behöver man göra en separat sökning för att se projektet.

  Under "mina projekt" finns en ruta att den ska söka på "ej aktiva projekt". Klicka i denna och sök så kommer projektet att komma upp varav du kan gå in och titta i projektet.

  Önskar du aktivera projektet igen klickar du på "alternativ" och "aktivera"

 • Vad innebär socialt ansvar/social hållbarhet?

  Socialt ansvar/social hållbarhet har olika innebörd för olika branscher, men för bygg- och fastighetssbranschen innebär det att byggmaterial ska framställas utan att de mänskliga rättigheterna kränks, arbetsrättsliga förhållandena vara anständiga, tillverkningen ska inte skada miljön och mutor och korruption ska inte finnas med i bilden. 

 • Vad är mänskliga rättigheter?

  De mänskliga rättigheterna är universella regler som är nedskrivna i konventioner. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Ansvaret för att införliva och skydda sina invånares mänskliga rättigheter vilar på stater. Företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter.

  Fördjupning: Mer information finns bl.a. på den svenska regeringens hemsida om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/

 • Varför gör BVB detta just nu?

  Den globala handeln ökar och byggrelaterade produkter som används i Sverige kommer alltmer från andra länder - en utveckling som inte förväntas att avta framöver. Samtidigt ökar kraven på företag att de ska agera hållbart och ta ansvar längre ner i leverantörskedjan. Som ett steg av detta måste bygg- och fastighetsbranschen kunna möta kraven samt kunna visa att produkter är framtagna på ett sätt som är hållbart både för människor och miljön.

 • Hur kan leverantörer av byggprodukter påverka mänskliga rättigheter?

  Leverantörer av byggprodukter kan påverka mänskliga rättigheter på olika sätt, positivt såväl som negativt. Positiv påverkan kan t.ex. vara skapande av jobbtillfällen vilket ger människor möjligheten att försörja sig själva och sin familj. Negativ påverkan kan t.ex. vara att en anställd skadas på grund av att leverantören inte har tillräckliga säkerhetsrutiner.

  Fördjupning: För ytterligare exempel på hur företag kan påverka mänskliga rättigheter och hur de olika rättigheterna är relevanta för företag, se Human Rights Translated: A Business Reference Guide (på engelska).

 • På vad baseras BVB:s sociala bedömningskriterier?

  Kriterierna utgår från BVB:s uppförandekod som i sin tur bygger på internationella konventioner och standarder kring mänskliga rättigheter.

  Fördjupning: BVB:s uppförandekod bygger på:
  ILO:s åtta kärnkonventioner

  • Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
  • Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
  • Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
  • Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön
  • Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete
  • Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
  • Nr 138: Minimiålder för arbete
  • Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
  FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
  FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
  FN:s konvention om avskaffade av rasdiskriminering
  FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
  FN:s barnkonvention
  FN:s konvention om migrantarbetares rättigheter
  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter
  FN:s deklaration mot korruption
  FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
  ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk
  Riodeklarationen om miljö och utveckling

  Genèvekonventionerna om reglering av väpnade interna och mellanstatliga konflikter och som även gäller för företag i situationer av väpnade konflikt, interna eller mellan två länder.

  Utgångspunkten för kriterierna är att alla leverantörer av byggvaror och -material, i linje med FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter, har ett ansvar att respektera alla mnskliga rättigheter. Det innebär att alla leverantörer som registrerar produkter hos BVB förväntas bedriva ett systematiskt arbete för att undvika korruption och negativ påverkan på mänskliga rättigheter som uppstår genom den egna verksamheten och/eller i produktens leverantörsled. 

   

 • Vad kommer kriterierna att bedöma rent konkret?

  Kriterierna är utvecklade för att bedöma huruvida leverantörerna bedriver ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter och anti-korruption i sin egen organisation samt i produktens leverantörskedja.

  Kriterierna kommer dels att bedöma leverantörernas arbete inom specifika sakområden kopplat till mänskliga rättigheter, t.ex. barnarbete och diskriminering, men även på en mer övergripande nivå.

 • Kriterierna ställer krav på leverantörerna att ha ett ”systematiskt arbete med mänskliga rättigheter” (human rights due diligence). Vad innebär detta?

  Att som leverantör bedriva ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter innebär kortfattat att leverantören har processer på plats för att kunna identifiera, undvika och förebygga, begränsa samt redogöra för hur de åtgärdar en påverkan på de mänskliga rättigheterna som sker i anslutning till produktens tillverkning.

  I BVBs kriterier konkretiseras det till:

  • Kommunikation av krav
  • Konsekvensanalys
  • Rutiner
  • Uppföljning

  Fördjupning: Det allmänt vedertagna begreppet för systematiskt arbete med mänskliga rättigheter är human rights due diligence (HRDD). Begreppet formulerades i FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter som antogs enhälligt av FN:s råd för mänskliga rättigheter år 2011. Principerna utgör sedan dess den internationella standarden för företags arbete med mänskliga rättigheter. HRDD innebär mer specifikt att företag uppfyller följande:

  • Företaget har gjort publikt åtagande om att respektera mänskliga rättigheter (t.ex. genom policy eller uppförandekod)
  • Företaget har processer för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för hur de åtgärdar en påverkan på mänskliga rättigheter.
  • Företaget arbetar för att på olika sätt se till att gottgöra konstaterad negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna som det självt orsakar eller bidrar till.

  Grundläggande för ett systematiskt arbete är att göra en konsekvensanalys i syfte att förstå risken för att verksamheten orsakar, bidrar till eller är kopplad till en negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Utifrån denna analys kan arbetet med att förhindra och begränsa denna påverkan planeras, genomföras och följas upp.

 • Vad är en konsekvensanalys?

  Inom ramen för BVB:s sociala kriterier innebär konsekvensanalys att bedöma hur leverantören genom sin egen verksamhet och/eller i produktens leverantörskedja påverkar mänskliga rättigheter. Målet med analysen är 1) identifiera vilka individer och grupper som kan påverkas och 2) bedöma risken för att dessa individer och gruppers rättigheter påverkas negativt.

  Fördjupning: En konsekvensanalys ska alltid utgå från alla mänskliga rättigheter och ta hänsyn till alla intressenter som kan tänkas påverkas (t.ex. arbetstagare och lokalsamhällen). Analysens omfattning och djup kan dock variera beroende av leverantörens storlek och kapacitet. Den enskilt viktigaste faktorn är att oberoende av detta försöka identifiera de mest allvarliga riskerna för negativ påverkan på mänskliga rättigheter som uppstår genom leverantörens egen verksamhet, produkter/tjänster och affärsförbindelser.

  Det är också viktigt att konsekvensalysen försöker ta ett helhetsgrepp och tar hänsyn till samtliga led av produktens tillverkning, från råvaruutvinning till slutproduktion. Detta eftersom att de allvarligaste riskerna ofta kan finnas en bit ned i produktens leverantörskedja. Som ett första steg rekommenderas därför leverantören att skapa sig en så god uppfattning som möjligt av hur tillverkningen av produkten går till, var den sker och vilka aktörer som är involverade. Utifrån den förståelsen blir det sedan enklare att identifiera vilka individer och grupper som kan tänkas påverkas och hur allvarlig risken för att de påverkas negativt är.
  För att leverantören ska kunna göra en korrekt bedömning av hur de påverkar de mänskliga rättigheterna bör de försöka förstå de potentiellt utsatta parternas belägenhet genom att rådgöra direkt med dem och i samband därmed ta hänsyn till språkproblem och andra potentiella hinder för effektiv delaktighet. I situationer där sådana samråd inte är möjliga bör företagen överväga andra alternativ som att rådgöra med tillförlitliga, oberoende experter, inbegripet människorättsförsvarare och andra representanter för det civila samhället.

  Värdefull information om generella risker kring mänskliga rättigheter kan ofta hämtas från officiella källor så som medierapportering, studier, rapporter och expertutlåtanden. Särskilt viktigt är att söka information direkt från intressenter som riskerar påverkas på något sätt i produktensframställan, inklusive arbetstagare och lokalsamhällen. Ytterligare ett alternativ är att rådfråga oberoende extern expertis.

  Angående avgränsningar: Tanken med konsekvensanalysen är inte att analysera hur varje enskild aktör i produktens leverantörskedja påverkar mänskliga rättigheter. Istället handlar det om att bedöma risken att den egna verksamhet och/eller någon av aktörerna i produktens leverantörskedja har en negativ påverkan på mänskliga rättigheter i samband med produktens tillverkning.

  Om produkten har en komplex leverantörskedja med ett stort antal steg och/eller aktörer inblandade i tillverkningen kan det vara svårt att göra en riskbedömning. I sådana fall bör leverantören försöka identifiera generella sakfrågor eller omständigheter där risken för negativ påverkan är som störst. Om t.ex. delar av produkten tillverkas med hjälp av stora mängder hälsovådliga kemikalier kan man anta att människors hälsa och säkerhet i samband med just kemikaliehantering är ett generellt riskområde.

 • Vilken dokumentation efterfrågar BVB av leverantörerna?

  Det enda kravet på dokumentation i dagsläget är att leverantören skriver på och skickar in BVB:s uppförandekod. Leverantörer uppmuntras även att ladda upp styrkande dokumentation, exempelvis certifikat. Dock går det inte att hänvisa svaren till uppladdade verksamhetsplaner och policys, dels pga. att syftet är att vara transparent och dels för att våra bedömare inte kan sitta och läsa igenom så mycket information och kunna tolka hur ni arbetar med frågorna. Det bör därför i svaren framgå tydligt hur ni angriper frågorna.

 • Hur långt ned i leverantörskedjan måste leverantören arbeta med och följa upp påverkan på mänskliga rättigheter?

  På denna fråga finns inget exakt eller givet svar. Grundprincipen är att leverantören alltid ska prioritera att hantera den negativa påverkan på mänskliga rättigheter som är mest allvarlig, oavsett var i kedjan den sker. Dock kan leverantörens möjligheter att hantera ens påverkan i leverantörsledet se olika ut, och i regel krävs enskilda bedömningar om vad som är en lämplig åtgärd i enskilda fall.

  Fördjupning: Enligt FN:s principer ska företag prioritera den faktiska/potentiella negativ påverkan på mänskliga rättigheter som är den mest allvarliga. Prioriteringen görs utifrån följande kriterier:

  • Skala – hur många människor är det som faktiskt/potentiellt påverkas?
  • Omfattning – hur allvarlig är den negativa påverkan?
  • Återställande/gottgörelse – är det möjligt att återställa eller gottgöra den negativa påverkan om/när den sker?

  Dock kan leverantörens möjligheter att hantera ens påverkan i leverantörsledet se olika ut beroende på vilket inflytande den har över den specifika aktören. Om leverantören har en direkt och strategiskt viktig affärsförbindelse med aktören som orsakar den negativa påverkan förväntas leverantören att utnyttja sitt inflytande för att åstadkomma en förbättring, t.ex. genom att ställa krav, föra dialog och göra platsbesök. Om aktören som orsakar negativ påverkan befinner sig längre ned i kedjan är möjligheten att förbättra situationen mindre. Leverantören förväntas då att i första hand försöka öka sitt inflytande över aktören för att därigenom kunna driva på en förbättring. Det kan t.ex. handla om att tillsammans med andra relevanta kunder till aktören ställa gemensamma krav på bättring. Som en sista åtgärd, om andra försök att åtgärda har misslyckats, bör möjligheten att avsluta relationen övervägas.

 • Kommer BVB att erbjuda någon form av stöd till leverantörerna?

  BVB vill inspirera till utveckling mot hållbara produkter och kommer förutom att bedöma självskattningsenkäter även utbilda leverantörer, utveckla systemet och engagera intressenter genom dialog. Datum för utbildningarna annonseras på vår hemsida.

 • Finns det några utbildningar som leverantörerna kan gå?

  BVB har planerat in ett flertal seminarium och utbildningar på temat social hållbarhet, både gällande vad det innebär att arbeta med frågorna och hur en bedömning görs utifrån dessa aspekter. Samtliga utbildningar aviseras i god tid på hemsidan www.byggvarubedomningen.se.

 • Vad kommer det att kosta för leverantören att göra en självskattning?

  Inledningsvis är enkäten frivillig att fylla i och det är möjligt att endast besvara delas av enkäten om det är någon speciell information som leverantören önskar komunicera ut.

  Till dess att en bedömning görs är denna kommunikation kostnadsfri. När leverantören känner sig redo för en faktisk bedömningutifrån BVBs kriterier för social hållbarhet finns det möjlighet att ansöka om bedömning. En bedömning av självskattningsenkäten kostar 5000 SEK. 

 • Kommer de sociala aspekterna påverka totalbedömningen? När?

  Inledningsvis är de social aspekterna helt frikopplade från de "vanliga" bedömningarna på kemiskt innehålla och livcykelkriterier. Förhoppningen på lång sikt är att kunna ha social hållbarhet som en integrerad del av bedömningen, där tidplanen ännu inte är bestämd. 

 • Kommer leverantörernas svar och uppladdade dokument att vara tillgängliga för alla användare?

  Den dagen som leverantörer bestämmer sig för att publicera enkäten så kommer de frågor som besvarats inklusive uppladdade dokument att bli publika. Samtliga frågor är dock frivilliga att besvara och en leverantör kan välja att utesluta vissa områden eller frågor. Dock vill BVB alltid i största möjliga mån uppmuntra leverantörer att vara så transparenta som möjligt med sitt arbete både gällande kemiskt innehåll och de sociala aspekterna. För att ansöka om en bedömning så måste dock samtliga frågor besvaras.

 • Hur ska informationen som leverantörerna lämnar visualiseras?

  Alla svar som lämnas i en enkät blir publika när enkäten publiceras samt när leverantören kopplar enkäten till de produkter som omfattas. Det kommer därmed att synas om frågorna gällande social hållbarhet har besvarats eller ej. Bedömningar kommer att visualiseras på respektive produkt.

 • Kan man sekretessbelägga självskattningsenkäten?

  Syftet med självskattningsenkäten är att ni leverantörer öppet ska redovisa ert arbete med social hållbarhet, hur ni arbetar med frågor som rör arbetsvillkor, diskriminering etc. Det går därför inte att sekretessbelägga information som rör självskattningsenkäten.

  Det går inte heller att hänvisa svaren till uppladdade verksamhetsplaner och policys, dels pga. att syftet är att vara transparent och dels för att våra bedömare inte kan sitta och läsa igenom så mycket information och kunna tolka hur ni arbetar med frågorna. Det bör därför i svaren framgå tydligt hur ni angriper frågorna.

 • Hur bestäms bedömningsnivån på enkäten?

  Vänligen se Byggvarubedömningens kriteriedokument för social hållbarhet för att se hur bedömningsnivån på enkäten bestäms. som finns att ladda ner på vår sida om social hållbarhet

  Sammanfattningsvis så innebär de generella bedömningsprinciperna att om leverantören bedriver ett systematiskt arbete med social hållbarhet inom den egna verksamheten samt har påbörjat ett systematiskt arbete inom produktens leverantörskedja så blir bedömningen accepteras. Om ett systematiskt arbete med social hållbarhet bedrivs både inom den egna verksamheten samt i produktens leverantörskedja blir bedömningen rekommenderas.

  Accepteras = samtliga kriterier är som lägst bedömda som accepteras.
  Rekommenderas = alla kriterier är som lägst bedömda som accepteras och minst 50 procent av alla kriterier är bedömda som rekommenderas.

 • Kommer man kunna filtrera på produkter som klarar kraven på social hållbarhet?

  Just nu är det möjligt att filtrera på produkter som har en publik enkät (dvs. som har besvarat några/alla delar av frågorna i självskattningsenkäten). Detta görs genom att i funktionen för avancerad sök klicka i att man vill se produkter för "Social hållbarhet". För publicerade enkäter är det möjligt att gå in och ta del av de svar, kommentarer samt uppladdade dokument som har lämnats.

 • Hur ofta behöver leverantörerna uppdatera sina svar och dokumentation?

  Innan en bedömning är gjord kan leverantören när som helst uppdatera svaren i enkäten i takt med att arbetet med frågorna utvecklas eller att förändringar sker. Om enkäten är publik ses dessa uppdateringar utåt. Om en bedömning är gjord förväntas leverantören att ansöka om ombedömning när förändringar som har bäring på arbetet med social hållbarhet sker, ex. att man byter fabrik från ett lågriskland till ett högriskland eller att man har blivit certifierad. För att säkerställa att informationen i självskattningsenkäten är aktuell kommer BVB att kontakta leverantören vart tredje år.

 • Om leverantören endast har en fabrik, räcker det med att leverantören endast svarar en gång på enkäten för att det ska synas på alla produkter?

  Ja, leverantören anger i enkäten vilka produkter som svaren avser. Svaren kommer att gälla för samtliga produkter som anges och visas på respektive produktkort.

 • Hur kopplar jag fler produkter till samma enkät?

  Vänligen se vår manual för social hållbart med instruktioner hur du kopplar fler produkter till samma enkät.

 • Kan leverantörerna få ett intyg eller liknande på att de klarat kraven i marknadsföringssyfte?

  En leverantör får använda de publika produktkorten med bedömningen vid kommunikation med egna kunder både i digital form som en länk till produktkorten, pdf eller en utskrift från webbtjänsten.

 • Kommer BVB att göra några revisioner eller annan typ av uppföljning av enskilda produkter, och i så fall när?

  BVB har som ambition att göra uppföljningar kring enskilda produkter under 2019.

 • Behöver leverantören ha gjort en revision på fabriken för sluttillverkning för att uppnå Accepteras?

  Nej. Behovet av att göra revisioner styrs av hur fabrikens samt landets riskprofil ser ut. Det finns inget självändamål i att göra en revision, utan de åtgärder som tas förväntas vara i relation till riskprofilen.

 • Om en leverantör inte skulle klara kraven för Accepteras, kan de då ta tillbaka sina svar så att de inte syns för användarna?

  Leverantören kan välja att avpublicera enskilda enkätsvar eller hela enkäten, som då försvinner från de kopplade produkterna.

 • Kommer jag inte kunna nå nivån accepteras om jag bockar i svar med gråa frågetecken i systemet?

  Ett svar med grått frågetecken är ofta förenliga med fritext fält och kräver handläggning/bedömning innan det är möjligt att avgöra vilken färg/bedömningsnivå svaret uppnår.

 • Hur förnyar jag mitt konto?

  Logga in med dina tidigare inloggnignsuppgifter kommer du komma till en sida "förnya ditt konto" där du klickar i vilken kontotyp du önskar teckna och kontot förnyas med 1 år.

  Kontrollera så du är helt utloggad innan du loggar in - ifall din webblösare har inställningen att automatiskt logga in dig kan du behöva logga ut först för att få upp sidan om att förnya kontot.

 • Kan jag skriva över kontot till någon annan?

  Vi skriver inte över konton då varje konto är personlig samt för att bevara spårbarheten i projekt. Varje användare behöver därför teckna sig en egen inloggning via hemsidan.
  Ska man arbeta i ett projekt behöver den nya användaren få en egen inbjudan till sin e-post för att kunna komma in i projektet.

 • Jag kan inte ändra företagsuppgifter?

  Endast den som har "administratör" behörighet på sitt konto kan justera företagsuppgifter.

 • Jag kan inte ändra e-post på mitt konto?

  Varje konto är personlig och kan därför inte skrivas över på någon annan. Varje användare behöver teckna sig ett eget konto i systemet.
  Har din e-post ändrats på grund av namnbyte kan du kontakta oss på konto@byggvarubedomningen.se

 • Hur tecknar jag ett projektkonto?

  Ett projektdeltagarkonto tecknas via den länk som finns i mailet för projektinbjudan.

 • Vad är skillnaden på ett projektkonto och ett fullständigt konto?

  Ett fullständigt konto har en årskostnad på 4000kr där man kan vara inbjuden till fritt antal projekt.

  Ett projektkonto är kopplad till det projekt du har fått en inbjudan till där priset är 500kr/projekt.

  För att kunna stå som ägare för ett projekt måste man ha ett fullständigt konto.

 • Jag har ett leverantörskonto och ser inte mitt projekt som jag blivit inbjuden till?

  Med det kostnadsfria leverantörskontot har du inte behröighet att arbeta i projekt. Du behöver därför uppgradera kontot där du kan välja på fullständig (4000kr/år) eller projekt (500kr/projekt)

  För att uppgradera kontot, kontakta: konto@byggvarubedomningen.se

 • Hur accepterar jag inbjudan?

  När du har skapat din licens behöver du acceptera inbjudan till projektet. Detta gör du genom att klicka på "mina projekt" i menyn eller "visa alla".

  Klicka på rutan för ditt projekt och du får en förfrågan om att acceptera inbjudan. När inbjudan har accepterats komemr du kunna gå in i projektet och börja registrera produkter.

 • Jag får ingen träff när jag söker efter produkter?

  Dem tre översta sökrutorna när du är inne i projektet är sökning inom projektet.

  För att söka i hela databasen bland alla bedömda produtker klickar du antingen på +ny produkt eller går via menyn - Sök produkt.

 • Hur får jag en överblick över mitt projekt utan att se en mapp i taget?

  Du kan byta vy över projektet genom att klicka på "projektträd" där du får en trädstruktur över hela ditt projekt och ser vad som finns i respektive mapp.

  På sid 18 i vår projektmanual kan du se hur du byter vy i projektet.

 • Jag kan inte komma in på min produkt?

  När produkten har status ”bedömning pågår” eller ”komplettering mottagen” så är produkten låst för leverantören att gå in och titta. Detta för att produkten då ligger hos bedömaren som uppdaterar bedömningen för produkten.  

 • Hur lägger jag in artikelnummer kopplat till min produkt?

  Vid ansökan finns det en knapp ”lägg till artikelspecifikation” där du kan lägga in resp. artikelnummer som är kopplade till produkten. Vi har även där en mall i Excel format där leverantören kan lägga in alla artiklar för att sedan importera in i systemet för att slippa skriva in artikel för artikel.

 • Kan jag lägga till artikelnummer efter att min produkt publicerats?

  Ja, under ”alternativ” finns knappen ”ändra produkt” där leverantören har möjlighet att lägga in artiklar för produkten även om produkten redan är publicerad.

 • Hur ansöker jag om en ombedömning för en produkt?

  Under "publicerade" klickar du på "alternativ" och klicka på "ombedöm produkt" för den produkt du önskar ansöka om en ombedömning.

  Det går också att gå via produktkortet där det finns en länk ”ansök om ny bedömning” som man klickar på för att ansöka om ombedömning för den specifika produkt du var inne på.

 • Jag kan inte ta bort gamla dokument när jag kompletterar?

  Nej, det kommer bedömaren att göra vid uppdateringen av bedömningen, du behöver endast lägga in dina nya underlag vid kompletteringen.

 • Finns dokument på engelska för ansökan om bedömning?

  På startisidan finns en flik in English där all information finns på engelska samt en länk till en sida med nedladdningsbara dokument på engelska.

 • Kan jag som leverantör söka bland alla produkter i BVBs databas?

  Ja, då behöver du ett konto som heter ”leverantör fullständig” detta konto har en årskostnad på 4000kr.

  Önskar du uppgradera ditt befintliga konto kan du kontakta: konto@byggvarubedomningen.se

 • När jag exporterar får jag inte upp en zip fil utan en länk som inte går att öppna?

  Kontrollera vilken webbläsare du använder. Internet Explorer är en äldre webbläsare som inte längre uppdateras av Microsoft och därför är denna webbläsare inte att rekommendera. Funktioner på hemsidan fungerar inte som dem ska i denna webbläsare då den inte håller de standarder som krävs.

   

  Använd därför en annan webbläsare, exempelvis chrome eller firefox för att arbeta i systemet.

 • Hur påverkas min bedömning av de skärpta kraven i Miljöbyggnad gällande dokumentation?

  Byggvarubedömningen har sedan länge begärt redovisning av innehåll som motsvarar kraven i en ebvd2015. Justeringen i dokumentationskraven för Miljöbyggnad som sker årsskiftet 2017/2018 har definierats av SGBC som administrerar Miljöbyggnad och påverkar på intet sätt Byggvarubedömningens bedömningar. Den skillnaden ni eventuellt kommer att notera ligger i själva valören på de symboler som finns längst ned på produktkorten. Frågor om just Miljöbyggnad och dess krav hänvisas till SGBC.

  Läs mer här

Hittar du inget svar?

Obligatoriskt
Obligatoriskt Felaktig epost