Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Introduktion till bedömningar

Våra bedömningar

Byggvarubedömningen skapades på initiativ av flera stora aktörer på bygg-och fastighetsmarknaden i början på 2000-talet som ville samverka i sitt riskminimerings- och substitutionsarbete avseende kemikalier. Aktörerna tog tillsammans fram bedömningskriterier utifrån vilka produkter bedömdes efter och skapade en databas för att samla alla bedömningar på ett och samma ställe. 

Med ökad kunskap vet vi att produkter kan ha en påverkan på både människor och miljö under hela sin livscykel från råvaruutvinningen till avfallshanteringen. Detta har lett till att de områden som vi bedömer har utvidgats, från början enbart fokusera på kemiskt innehåll till att även inkludera livcykelaspekter i våra bedömningar. Idag bedöms produkter primärt efter dessa två aspekter. Vi har även under åren insett att genom de produkter och material som används i bygg- och anläggningsprojekt är vi en del av en global leverantörskedja där det kan finnas risker utifrån mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption att beakta. Detta har lett till att allt fler efterfrågar produkter och material som har blivit producerade under ansvarsfulla och hållbara förhållanden. På uppdrag av våra medlemmar lanserade vi 2016 därför sociala kriterier som en ytterligare dimension i vårt arbete att göra branschen mer hållbar. 

Varför en bedömning?

Byggvarubedömningen ägs av ett flertal av de ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden. Genom Byggvarubedömningen får de tillgång till information om bedömda produkter som gör det möjligt för dem att göra kloka val samt logga produkterna i sina projekt. Bedömningarna ses därmed som ett sätt att ta ansvar för de produkter som byggs in och används i såväl byggnader som anläggningar och som kommer att lämnas till kommande generationer. Men våra bedömningar kommer även till användning både för dig som är leverantör, tillverkare eller grossist. En bedömning i Byggvarubedömningen innebär dels att du får förståelse för vilken påverkan era produkter kan ha på människor och miljön men även att era produkter exponeras för de största aktörerna på den svenska byggmarknaden som använder systemet.

Hur gör vi våra bedömningar?

Våra bedömningar görs utifrån kriterier som är framtagna av Byggvarubedömningens kriteriegrupper. Det finns idag två olika kriteriegrupper, en för kemiskt innehåll och livscykelaspekter samt en för hållbara leveranskedjor. Båda kriteriegrupperna består av sakkunniga från medlemsorganisationerna och vid behov tas också hjälp av externa parter. Kriterierna baseras bland annat på kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen, EU-direktiv samt internationella konventioner och riktlinjer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt anti-korruption.