Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

För fastighetsutvecklare

Vikten av kunskap om hållbara leveranskedjor 

På uppdrag av våra medlemmar fick Byggvarubedömningen i uppgift att ta fram ett bedömningssystem även för de sociala aspekterna. Detta är ett långsiktigt arbete i att utveckla byggmaterialindustrin för att säkerställa att de produkter och material som används i bygg- och anläggningsprojekt är tillverkade och producerade under ansvarsfulla förhållanden. I detta arbete är kunskap om hållbarhet i leverantörsleden en viktig parameter där Byggvarubedömningen jobbar aktivt för att öka kunskapen i branschen. Dels erbjuder vi utbildningar i ämnet för både beställare, dels för materialleverantörer. Gå gärna utbildningen själv alternativt sprid den till övriga aktörer inom er organisation eller till era leverantörer. Mer information om våra utbildningar, datum samt hur man anmäler sig finner ni här

Kännedom om vilka risker som förekommer i leverantörskedjan för de material som används är också viktigt. För att öka kunskapen om utmaningar i leverantörsleden har Byggvarubedömningen tagit fram två rapporter som sammanställer tillgänglig information gällande risker kopplat till natursten samt produkter som innehåller mycket stål.

Det är viktigt att vara medveten om att det även finns risker associerade med andra produktgrupper samt material som också bör beaktas och vägas in i ens arbete med att identifiera och prioritera risker. För att komplettera Byggvarubedömningens riskrapporter följer här förslag på ytterligare riskanalyser:  

 

Tillsammans uppnår vi ansvarfulla leverantörsled 

För att säkerställa att de byggprodukter och -material som används i våra projekt är producerade under ansvarsfulla förhållanden är kravställning likaväl som uppföljning viktigt. Byggvarubedömningen rekommenderar våra medlemmar och övriga fastighetsutvecklare att påbörja kravställning i liten skala utifrån risk. Ovan nämnda riskanalyser är bra underlag för att identifiera och prioritera vilka produktgrupper/material som initialt kan ingå i kravställning gällande hållbara leveranskedjor.

Krav som har ställts behöver även följas upp och här finns möjlighet att nyttja Byggvarubedömningen i ert uppföljningsarbete. Med hjälp av våra bedömningar på hållbara leveranskedjor finns möjlighet att antigen identifiera leverantörer som redan uppnår era krav alternativt bedöma huruvida leverantörer uppnår kraven. Leverantörer som blir föremål för bedömning (antigen på eget bevåg eller pga. krav från beställare) besvarar Byggvarubedömningens självskattningsenkät avseende hållbara leveranskedjor samt bifogar verifierad dokumentation. Byggvarubedömningen kommer att bedöma svaren i självskattningsenkäten inklusive verifierad dokumentation utifrån kriterierna i vårt kriteriedokument för att avgöra huruvida leverantören arbetar systematiskt med hållbarhet inom sin egen verksamhet och i produktens leverantörskedja. Efter genomförd bedömning kan leverantören antingen få som återkoppling att komplettering behövs eller att de uppnår bedömningsnivån Accepteras eller Rekommenderas.

Värt att känna till är att Byggvarubedömningens sociala kriterier är harmoniserade med Upphandlingsmyndighetens krav om hållbara leveranskedjor på avancerad nivå samt Nationella kansliet för hållbar upphandlings kontraktsvillkor gällande hållbara leveranskedjor.

Vill du veta mer om våra sociala kriterier och hur ni kan ställa krav? Kontakta social@byggvarubedomningen.se så berättar vi mer.