Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Dokumentationskrav

En bedömning baseras på de underlag som du skickar in när du ansöker om bedömning av en produkt.  Det är du som ansöker som ansvarar för att ta fram all information. Vilken typ av dokumentation som behövs för en bedömning kan skilja sig åt beroende på vilken typ av produkt det är och användningsområdet.

  • Byggvarudeklaration eller liknande med en fullständig innehållsförteckning och där redovisningen motsvarar kravet för EBVD 2015. Underlagen som skickas in kan vara på svenska eller engelska och får ej vara äldre än 5 år.
  • Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter, senaste version är obligatoriskt om man vill ha möjlighet att uppnå bedömning rekommenderas gällande ämnesinnehåll. Intyget är även obligatoriskt då innehåll redovisas i annan mall än eBVD15 eller motsvarande (se ovan), t ex i en miljövarudeklaration eller en BVD3. Intyget används då för att verifiera att aktuella redovisningskrav har följts.
  • Säkerhetsdatablad utformat enligt gällande lagstiftning är obligatoriskt för kemiska produkter.
  • Dokumentation om CE-märkning/intyg om efterlevnad av senaste versionen av RoHS direktivet (2011/65/EU) är obligatoriskt för elektronikprodukter.
  • Emissionsrapport/certifikat för emissioner till inomhusmiljön krävs för produkter och material avsedda för inomhusbruk och som bidrar med emissioner av flyktiga organiska ämnen till inomhusluften.
  • Certifikat gällande hållbart skogsbruk påverkar bedömning mot nivå rekommenderas för produkter innehållandes träråvara. Certifikat/verifiering gällande laglig avverkning för vara med träslag/ursprung i CITES appendix för hotade arter är obligatoriskt.
  • Environmental product declaration (EPD) påverkar möjligheten att uppnå nivå rekommenderas men är inte obligatorisk.

Du hittar Byggvarubedömningen deklarationsmall och leverantörsintyg under Dokument för nedladdning.

Vill du ha hjälp med att ta fram bedömningsunderlag?

Hjälp med bedömningsunderlag