Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Dokumentationskrav

Byggvarubedömningens dokumentationskrav för miljöbedömningar 

Publiceringsdatum: 2023-09-19
Implementeringsdatum: 2023-11-01 

Översikt dokument 

Dokument Obligatoriskt? Ålder vid ansökningstillfälle* 
Byggvarudeklaration eller motsvarande mall** Ja Daterad max 1 år tillbaka vid ansökan
Säkerhetsdatablad För kemiska produkter Uppdaterat enligt lagstiftning 
Miljövarudeklaration (EPD) Nej men kan ge bättre bedömning Giltigt datum 
Emissionsrapport/certifikat För vissa grupper av inomhusprodukter Giltigt datum, rapporter utan slutdatum max 8 år
Certifikat hållbart skogsbruk För CITES-skyddat trä (kan även ge bättre bedömning för andra trävaror/träråvaror) Giltigt datum
RoHS-intyg  För elektronikprodukter  Uppdaterat enligt lagstiftning 
Drift- och underhåll Nej men ger värdefull information till användare  Ska vara aktuell information för den vara/produkt som bedöms

*Gäller även vid ombedömning. 
**Kompletteras vid behov med leverantörsintyg. 


Ansvar för att korrekt information i dokument som bifogas ansökan 

• Du som ansöker om bedömning ansvarar för att bedömningsunderlag, information och data är korrekt. Du ansvarar även för att återkoppla om information/dokumentation kopplat till varan/produkten ändras. 

• Byggvarubedömningens uppdrag är att göra oberoende bedömningar vilket gör att vi inte kan hjälpa till med att ta fram bedömningsunderlag. Byggvarubedömningen roll är att noggrant gå igenom dokument och så långt som möjligt identifiera eventuella brister, samt återkoppla om det finns behov av uppdatering/ komplettering. 

Bedömningsgrundande dokument 

Byggvarudeklaration  
En byggvarudeklaration enligt branschstandard eBVD eller motsvarande mall med fullständig innehållsredovisning av kemiskt innehåll krävs för bedömning. Följande format godkänns: 

• eBVD2015 och senare versioner av eBVD, 

• iBVD motsvarande eBVD2015 eller senare version av eBVD. 

Om du inte har en byggvarudeklaration kan du använda våra mallar: 

• Byggvarubedömningens gällande deklarationsmall för bedömning av produkter motsvarande eBVD2015 (laddas upp gratis), 

• Byggvarubedömningens digitala ansökningsmall vilken automatiskt genererar en aktuell byggvarudeklaration enligt eBVD2015 (gratis vid ansökan om bedömning). 

Observera att: 
• En godkänd byggvarudeklaration är skriven på svenska eller engelska, data är aktuell och deklarationen inte daterad längre tillbaka än 1 år vid ansökningstillfället. 

• Redovisning av innehåll ska göras enligt Byggvarubedömningen redovisningskrav för kemiskt innehåll. Det redovisade innehållet behöver alltid stämmas av mot våra krav, oavsett vilken mall som används. 

• Varan/produkten bedöms som den levereras till byggarbetsplatsen.  

• BVD 3 är ett äldre format av byggvarudeklaration som inte längre godkänns.  

• EPD godkänns inte för redovisning av kemiskt innehåll (har inte samma redovisningskrav), inte enbart ett säkerhetsdatablad (då vi har andra krav), inte heller produktfaktablad osv.  

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter 
För att kunna uppnå bedömningen Rekommenderas på kemiskt innehåll krävs ett korrekt ifyllt Leverantörsintyg för att intyga att redovisningskraven för kemiskt innehåll efterlevs.  

Observera att leverantörsintyget inte kan vara daterat tidigare än den byggvarudeklaration intyget kompletterar vid ansökan.  

En ny version av leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter (7.1) som ska avändas fr.o.m. 1 november 2023 hittas på hemsidan för nedladdning.


Säkerhetsdatablad 
Säkerhetsdatablad är obligatoriskt att bifoga vid bedömning av kemiska produkter och det visas publikt på produktkortet. Ett säkerhetsdatablad ska var på svenska och följa CLP förordningen (EG) nr 1272/2008 med uppdateringar. 

Observera att
• Enligt den europeiska kemikaliemyndighetens riktlinjer utarbetade för framtagande av säkerhetsdatablad ska säkerhetsdatablad revideras regelbundet och uppdateras vid behov av någon med rätt kompetens. 

• Då säkerhetsdatablad ska uppdateras vid behov betyder det att även bedömningar kan behöva uppdateras.  

• För mer information om säkerhetsdatablad se referenser nedan.  

Miljövarudeklaration, EPD 
Finns en miljövarudeklaration (EPD) är det fördelaktigt att bifoga den till bedömningen. Vi godkänner EPD:er enligt standard EN 15804 som har aktuellt datum, vanligtvis gäller en EPD 3–5 år. Det finns idag två aktuella standarder; SS-EN 15804:2012+A1:2013 och SS-EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021. För mer information om möjlighet till bättre bedömning se kriteriedokumentet. För ökad kundnytta speglas klimatdata från EPDer på produktkortet. 

Emissionscertifikat/rapport 
Kriteriet omfattar varor/produkter som innehåller organiskt material/organiska ämnen och som befinner sig innanför ångspärren och på så sätt kan komma i kontakt med inomhusluft, exempelvis: väggskivor, golvbeläggningar, tätskikt, målarfärger, tapeter, lim och spackel. Fast installerad inredning så som skåp och luckor omfattas också av krav på emissioner. 

Godkänd dokumentation är analysrapport eller certifikat med information om TVOC-halt och EU-LCI-värden. Underlaget som bifogas ska visa emissioner av TVOC uppmätta efter 28 dagar. Testning ska ha utförts i enlighet med standarden EN 16516, alternativt enligt standardmetod ISO 16000–9 i kombination med standardmetoder ISO 16000–6 och ISO 16000–3. Ett certifikat måste vara giltigt vid ansökningstillfället. Ett certifikat utan slutdatum eller en rapport får inte vara äldre än 8 år vid ansökningstillfället. Det ska framgå att certifikatet alternativt rapporten gäller för bedömd vara/produkt, det krävs alltså en tydlig koppling mellan dokumentet och varan/produkten. 

Certifikat gällande hållbart skogsbruk 
Påverkar bedömning mot nivå Rekommenderas för produkter innehållandes träråvara motsvarande 2 vikt% eller mer och är obligatoriskt för vara med träslag/ursprung i CITES appendix för hotade arter. Giltigt datum ska framgå på FSC eller PEFC-certifikat alternativt för annat tredjepartsgranskat system som inkluderar chain-of-custody certifikat. Licensnummer ska framgå på de underlag som skickas in.  

RoHS-intyg 
Dokumentation om CE-märkning/intyg om efterlevnad av senaste versionen av RoHS-direktivet (2011/65/EU) är obligatoriskt för elektronikprodukter. 

Drift- och underhållsrelaterade dokument 
Produktspecifika dokument uppskattas av användare men utgör inget krav för bedömning exempelvis: 

• Monteringsanvisningar 

• Prestandadeklaration 

• Tekniskt datablad 

• Drift- och skötselinstruktion 

Behöver du hjälp med att ta fram bedömningsunderlag? 

För hjälp med att ta fram bedömningsunderlag och ansökan om bedömning hänvisar vi till två konsultföretag med lång erfarenhet av att arbeta med både bedömningsunderlag och ansökan i Byggvarubedömningens system:  

Goodpoint AB: Info@goodpoint.se 

VEGA Systems AB: Info@vegaab.se 

 

 

Referenser och länkar 

Byggvarubedömningens redovisningsmall motsvarande eBVD 2015, redovisningskrav samt kriteriedokument laddas ner här: https://byggvarubedomningen.se/bedomningar/dokument/#Chapter 

Anvisningar och mall till eBVD 2015: https://byggmaterialindustrierna.se/anvisningar-och-mall-till-ebvd2015/ 

Echas vägledning för framtagande av säkerhetsdatablad: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_sv.pdf/19d64951-2e35-4623-93b6-83237a72ef1b 

Kemikalieinspektionens hemsida: https://www.kemi.se/

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (RoHS): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20230901