Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Hållbara leveranskedjor

Ökade förväntningar på att ta socialt ansvar

Genom de produkter och material som används i bygg- och anläggningsprojekt är vi en del av en global leverantörskedja där det kan finnas risker utifrån mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption att beakta. I samma veva ser vi även ökade förväntningar på att företag ska agera hållbart och att förväntningarna inklusive kraven kommer från fler håll än tidigare.

I takt med nya lagkrav förväntas hållbarhet att utvecklas ytterligare där sociala aspekter och mänskliga rättigheter får en alltmer central roll. Inom EU förbereds en lag om ansvarsfullt leverantörsarbete (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), som har potential att sätta en standard för hur detta arbete ska bedrivas i Europa och globalt. 

Det kommer således att ställa allt högre krav på transparens i leverantörsleden för att säkerställa varifrån produkterna härstammar och att de är producerade under ansvarsfulla förhållanden. Om man ser till byggbranschen så har denna bransch utvecklats mycket de senaste åren gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter för de byggmaterial och byggprodukter som används, men det finns fortsatt mycket att göra kopplat till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i dessa leverantörsled. 

Byggvarubedömningens medlemmar efterfrågar sociala kriterier

För att möta de ökade kraven, systematisera arbetet med sociala frågor samt lyfta dess betydelse fick Byggvarubedömningen i uppdrag av våra medlemmar att ta fram ett bedömningssystem utifrån dessa aspekter. Lanseringen av de sociala kriterierna skedde 2016 och kriterierna ses som ett initiativ till att göra byggbranschen mer hållbar.

I takt med att allt fler beställare inkluderar krav på hållbara leveranskedjor gentemot leverantörer erbjuder nu Byggvarubedömningen stöd för att uppvisa kravefterlevnad. Leverantörer besvarar Byggvarubedömningens självskattningsenkät och ansöker om bedömning. Genom att ansöka om bedömning av sitt systematiska arbete kopplat till Byggvarubedömningens sociala kriterier kan leverantörer på ett transparent sätt redovisa för våra medlemmar och övriga aktörer att krav och förväntningar efterlevs i Byggvarubedömningens webbtjänst.

Målsättningen med Byggvarubedömningens sociala kriterier är att utveckla byggmaterialindustrin så att byggrelaterade produkter framställas och utvinns utan att de mänskliga rättigheterna kränks, att de arbetsrättsliga förhållandena är anständiga, att miljön inte kommer till skada samt att mutor och korruption inte förekommer.