Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Ansök om bedömning

Information om bedömning

Fler och fler beställare efterfrågar information om hur leverantörer arbetar med hållbarhet i sin egen verksamhet samt i produktens leverantörskedja. I dagsläget är Byggvarubedömningen det enda system som inkluderar dessa kriterier och kan därmed spela en viktig roll för våra medlemmar och leverantörer för kontroll av efterlevnad.

Bedömningar avseende hållbara leveranskedjor avser leverantörers systematiska arbete (läs mer om vad detta innebär i vårt kriteriedokument). Leverantören redogör för sitt systematiska arbete i Byggvarubedömningens självskattningsenkät. Förutom själva självskattningsenkäten kommer bedömningen också att baseras på de underlag som inkluderas i ansökan om bedömning (se dokumentationskrav nedan). Vid ansökan om bedömning kommer leverantören att behöva ange i självskattningsenkäten vilken produkt som ska omfattas. Denna produkt kommer i sin tur att användas som stickprov för att bedöma huruvida leverantören bedriver ett systematiskt arbete gällande de sociala kriterierna. Vänligen notera att ett BVBID behövs för (dvs. att produkten finns bedömd i Byggvarubedömningen på kemiskt innehåll och livscykel). 

En bedömning baseras på de underlag som inkluderas i ansökan om bedömning. Innan bedömningen påbörjas kommer Byggvarubedömningen att översiktligt granska att underlaget är komplett. Om underlaget inte är komplett ges leverantören 2 veckor att inkomma med kompletterande dokumentation. Från det att ansökan är komplett kommer Byggvarubedömningen inom en månad att återkomma med ett resultat på bedömningen. Information om resultatet av bedömningen kommer via mail.

Efter genomförd bedömning kan leverantören antingen få som återkoppling att komplettering behövs eller att de uppnår bedömningsnivån Accepteras eller Rekommenderas. Kompletteringarna summeras i en åtgärdsplan där det framgår vad leverantören behöver göra för åtgärder samt inom vilken tidsram. För leverantörer som uppnår bedömningsnivån Rekommenderas eller Accepteras finns möjlighet att ansöka om fler produkter till sin bedömning. För att ansöka om fler produkter till sin bedömning kontaktar du social@byggvarubedomningen.se.

Notera att innan en leverantör ansöker om bedömning bör den ha genomgått Byggvarubedömningens utbildning gällande hållbara leveranskedjor för materialleverantörer. Detta för att säkerställa att leverantören har grundläggande förståelse för kriterierna innan bedömningen påbörjas. Datum för våra utbildningar finner ni här.

Dokumentationskrav

Det är du som ansöker om bedömning som ansvarar för att ta fram all dokumentation. Dokumentation att minimum inkludera vid bedömning på de sociala kriterierna inkluderar:

  • Helt ifylld självskattningsenkät
  • Policy/uppförandekod inklusive bevis för fastställande (kriterieområde 1)
  • Bevis på skriftlig kommunikation gällande policyåtagande/uppförandekod med leverantörer kopplade till stickprovsprodukten (kriterieområde 2)
  • Dokumentation över rutin för riskanalys (kriterieområde 4)
  • Dokumentation över kartläggning av leveranskedjan (kriterieområde 4)
  • Dokumentation över planerade och/eller utförda uppföljningsaktiviteter (kriterieområde 5)

Ansök om bedömning

För närvarande är det frivilligt att ansöka om bedömning avseende hållbara leveranskedjor, men notera att enskilda krav kan komma från Byggvarubedömningens medlemmar. Vill du ansöka om bedömning kontaktar du social@byggvarubedomningen.se så hjälper vi dig vidare.

Se vår prislista för information om kostnader.

Byggvarubedömningen erbjuder stöd till leverantörer

Behöver du som leverantör hjälp att komma igång med ert arbete har vi en kunskapsbank samt stöddokument som ni kan använda er av. Vi erbjuder även både webbinarium samt konsultation gällande de sociala kriterierna.