Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Kriterier

Byggvarubedömningens bedömningar baseras på produktens kemiska innehåll men även på ett antal livscykelkriterier. Kriterierna är framtagna av en kriteriegrupp bestående av sakkunniga representanter från våra medlemsföretag. Vid behov tar vi även hjälp av externa sakkunniga.

I dag består kriteriegruppen av representanter från följande medlemsföretag:

  • Göteborgs stad, Lokalförvaltningen
  • Midroc Property Development AB
  • NCC AB
  • Nya Karolinska Solna-förvaltningen/ Tyréns
  • Peab Sverige AB
  • Skanska Sverige AB   
  • Stockholms stad, kemikaliecentrum
  • Vasakronan AB
  • White arkitekter AB

Kemiskt innehåll
Totalt inkluderar bedömningen avseende kemiskt innehåll 29 delkriterier, vilka främst baseras på de ingående ämnenas klassificeringsgränser enligt kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen. Det är de enskilda ämnenas egenskaper som bedöms. 

Livscykelaspekter
Bedömning av livscykelaspekter tar hänsyn till hela produktens livscykel uppdelat i produktions-, användnings- och avfallsfasen. I dagsläget har sex stycken huvudområden valts ut för att representera dessa.