Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Ej publik och sekretessbelagd information

Konfidentiell information

För de fall konfidentiell information ska användas som bedömningsunderlag erbjuder Byggvarubedömningen två alternativ:

• Ej publik information

• Sekretessbelagd information

Observera även att dokumentationskravet enligt Miljöbyggnad inte uppfylls när information om ämnesinnehållet hanteras Ej publikt eller med sekretess. 

Ej publik information
Ej publik information är information som ej är synlig i produktdatabasen efter publicering utan visas endast för Byggvarubedömningens bedömare. Ej publik information kan läggas till i våra vanliga bedömningar genom att bifoga vår särskilda bilaga för Ej publik information som finns att ladda ner på Byggvarubedömningens hemsida. Leverantör bifogar informationen själv vid ansökan eller vid komplettering av bedömningen. Ingen extra kostnad eller längre handläggningstid tillkommer när bedömningen omfattar Ej publik information.

Ej publik information kan fyllas i av underleverantör, s.k. tredjepart och delges inte leverantör som ansökt om bedömningen eller visas i produktdatabasen efter publicering, utan endast för Byggvarubedömningens bedömare. Då fyller underleverantören i bilagan och mailar till bedomning@byggvarubedomningen.se, vilken sedan läggs till bedömningen av handläggare. Viktigt att leverantör som ansökt om bedömningen meddelar tredjepart vilket BVB id bedömningen tilldelats så tredjepart kan fylla i informationen i bilagan.

Ska annan typ av information hanteras som Ej publik information, ex. emissionsrapporter, behöver dokumentationen taggas som det under dokumentationstyp vid ansökan, eller bifogas tillsammans med den Ej publika bilagan om informationen skickas via mail. Endast information som markerats som Ej publik dokumentationstyp kommer hanteras som Ej publik information och inte läggas ut i publik form i produktdatabasen. Det är upp till leverantören att kontrollera att all information har behandlats enligt önskad form när bedömningen kommer åter till leverantör för granskning. 

Observera att Byggvarubedömningen inte ansvarar för ekonomisk skada som härrör från användande av detta alternativ.

Frågor om ej publik information skickas till bedomning@byggvarubedomningen.se 

Sekretessbelagd information
Möjlighet finns även att skriva ett formellt sekretessavtal i de fall information endast kan delges Byggvarubedömningen på sådant sätt. Notera att för vår bedömningsprocess tillhandahåller och använder Byggvarubedömningen eget sekretessavtal. Sekretessavtalet skrivs med den part som ska inkomma med den konfidentiella informationen. Sekretessavtalet skrivs på av person på företaget som har juridisk behörighet att teckna avtal. 

Sekretessbelagd information är endast synlig för Byggvarubedömningens särskilda bedömare och handläggare av sekretessärenden och kommer inte delges leverantör som ansökt om bedömningen eller visas i produktdatabasen efter publicering. Alla sekretessbedömningar hanteras i ett separat, säkert flöde, åtskilt från vår vanliga hantering av bedömningar. 

Har ni frågor om våra sekretessbedömningar eller vill få ett utskick av en kopia på sekretessavtalet för granskning, maila sekretess@byggvarubedomningen.se.

 

Notera följande:

• Klassificeringar och listningar kan inte sekretessbeläggas. Dokument som enligt lag ska tillhandahållas publikt såsom säkerhetsdatablad kan heller inte sekretessbeläggas.

• Medför extra tidsåtgång och har längre handläggningstid än en vanlig bedömning. Ansök gärna om er sekretessbedömning i god tid då diskussion om avtal och villkor kan ta tid. 

• En sekretessbedömning medför en extra kostnad. 

För varje bedömning krävs en publik byggvarudeklaration (BVD) som bifogas vid ansökan. Om någon information ska hanteras som Ej publik information eller sekretessbelagd information utelämnas informationen från byggvarudeklarationen. Observera att Byggvarubedömningen uppmanar till att lämna så mycket publik information som möjligt t.ex. genom angivning av ämnenas funktion såsom ”pigment”, ”mjukgörare” osv i den publika byggvarudeklarationen.