Aktuellt

Avisering av kriterieändring

2021-01-15

 

Byggvarubedömningens ekonomiska förening har beslutat att införa ändringar i kriterier och redovisningskrav för kemiskt innehåll baserat på uppdateringen av Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier. Ändringarna avser allergiframkallande ämnen, fluorerade växthusgaser samt särskilt persistenta ämnen (Högfluorerade ämnen, PFAS).

 

Allergiframkallande ämnen

Ändringen innebär att Kriteriet 0.12 Allergiframkallande delas in i fem delkriterier. Haltgränserna baseras på regler för klassificering av blandningar enligt CLP-förordningen. För Rekommenderas nivån är haltgränsen 10 ggr lägre än nedan angivna halter.

 

Luftvägssensibiliserande (H334)

Kategori 1A (fast fast ämne/vätska/gas), haltgräns 0,1%.

Kategori 1 och 1B (fast ämne/vätska), haltgräns 1,0%,

Kategori 1 och 1B (gas), haltgräns 0,2%

 

Hudsensibiliserande (H317)

Kategori 1A, haltgräns 0,1%

Kategori 1 och 1B, haltgräns 1,0%

 

Nytt kriterium Fluorerade växthusgaser

Ett nytt kriterium införs gällande Fluorerade växthusgaser med haltgräns 0,1% på bedömningsnivån Accepteras. För Rekommenderas nivån kommer haltgränsen vara 10 ggr lägre. Kriteriet avser syntetiskt framställda fluorerade gaser (f-gaser) och som omfattas av Kigalitillägget till Montrealprotokollet (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer). Ämnena är utfasningsämnen och omfattar fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6).

 

Nytt redovisningskrav för särskilt persistenta ämnen (Högfluorerade ämnen, PFAS)

Redovisningskrav införs avseende Högfluorerade ämnen (PFAS). Definitionen av PFAS utgår från produktregistrets definition av PFAS vilken är inskriven i Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2018:4. Definitionen av PFAS är ett ämne som i sin molekyl innehåller ett eller flera fragment bestående av en perfluorerad kolkedja som har en kedjelängd med minst två kolatomer R1-(CF2)n-R2, där n>1 och R1 och R2 är valfria atomer eller grupper.

Redovisningskravet vilket implementeras 2021 kan komma att göras om till ett kriterium med haltgränser i framtida kriterieversioner.

 

Ändringarna träder i kraft 2021-07-01

Bedömningar som påverkas av någon kriterieändring och som har publicerats innan ändringarna träder i kraft kommer bedömas om på aktuellt kriterium i samband med uppdateringen.