Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

EU:s Taxonomiförordning

Om EU:s nya taxonomiförordning

Uppdaterad i maj 2024.

EU:s taxonomiförordning antogs i juni 2020 och beskriver krav för byggmaterial och byggelement med syfte att bland annat införa gemensamma definitioner av vad som är hållbart.

På så sätt underlättas för investerare att göra hållbara investeringar som leder till en grön omställning. För Byggvarubedömningen är de krav som kopplar till innehåll av farliga ämnen i och emissioner från byggmaterial särskilt viktiga. Vi kommer löpande att uppdatera kring taxonomin och arbetet vi gör för att implementera den.  

 

Bygg- och fastighetsbranschen samarbetar kring EU:s Taxonomiförordning – fokus på farliga ämnen i byggmaterial

Hur arbetar bygg- och fastighetsbranschen?

Hösten 2022 startade bedömningsföretagen en samarbetsgrupp som växte till att inkludera aktörer från hela branschen. Idag är gruppen en del av Byggföretagens taxonominätverk, där följande organisationer ingår:

·         Bedömningsföretag; BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus

·         Certifieringsorgan; Svanen, SGBC

·         Byggföretag och fastighetsägare; Byggföretagen, Fabege, NCC, PEAB, Serneke, Skanska, Sveriges allmännytta, Veidekke, m.fl.

·         Materialtillverkare; Byggmaterialindustrierna/KTF, VVS Fabrikanterna 


Målet med samarbetet är att hitta ett gemensamt förhållningssätt till taxonomin med fokus på farliga kemikalier i byggmaterial. Vi vill försäkra oss om en lösning som fungerar på den svenska marknaden och som ger både tillverkare/leverantörer och den som ska köpa in en produkt tillförlitlig, och verifierbar, information. Nätverket har noggrant följt utvecklingen av taxonomin genom publicerade förtydliganden.

Nuläge

Det förhållningsättet som har arbetats fram har presenterats och accepterats i Byggföretagens och Fastighetsägarnas taxonominätverk finns att läsa här.

Vad händer härnäst?

Nästa steg i arbetet med taxonomins kriterier är implementeringen av ”punkten efter f” som börjar tillämpas 1 januari 2025. Gruppen inom Byggföretagens taxonominätverk som jobbat fram tidigare förhållningsätt gällande ovan kriterier kommer även denna gång att samarbeta för att få ett gemensamt arbetssätt.

Läs mer.