Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Elektronikkriterier

Bedömning enligt elektronikkriterier

Från och med 1 oktober 2022 gäller Bedömning enligt elektronikkriterier. För att tydliggöra vilka varor det gäller har vi infört en ny symbol som du hittar både på produktkortet och i vår sökfunktion.

Bakgrund

I dialog med branschen har utmaningarna med att redovisa elektronikvaror enligt våra idag gällande krav tydliggjorts. Långa leverantörsled och snabba byten av underleverantörer utgör några av de hinder som finns för korrekta redovisningar av innehållet i elektronik. Det är orsaken till att Byggvarubedömningen valt att införa särskilda redovisningskrav och kriterier för elektronikkomponenter där kraven för ämnesredovisning är lägre än våra generella krav.

Elektronik innehåller bland annat flamskydd, mjukgörare och legeringar vilka i sig själva kan vara eller innehålla ämnen med hälso- och miljöfarliga egenskaper. Därför är arbetet med att förbättra kunskapen om ämnesinnehåll i elektronikvaror viktigt.

Byggvarubedömningens nya kriterier för elektronik ska ses som ett undantag från våra generella krav och det kommer vara tidsbegränsat. Målet är att även elektronikkomponenter ska kunna redovisas på samma sätt som andra produkter och varor. Leverantörer/återförsäljare som redan idag aktivt jobbar med sina egna leverantörsled och ställer krav på redovisning av ämnesinnehåll kommer ha ett försprång när kriterierna stramas åt. Framtida, höjda krav kommer utformas i fortsatt dialog med elektronikbranschen.

Det här är elektronik

Elektronik definieras som kretskortslaminat och där monterade komponenter. Komponenter som inte är direkt monterade på mönsterkortet av utrymmes eller funktionella skäl ingår. Definitionen inkluderar även det som används för att montera/koppla ihop komponenter på mönsterkortet, så kallad förbindning.

Observera att kapsling, det hölje av metall eller plast som normalt omsluter elektroniken, inte ingår i definitionen av elektronik.  

Redovisning enligt elektronikkriterier

Redovisning av innehåll är uppdelad i två delar; Övrigt och Elektronik. Alla komponenter som inte är elektronik, dvs Övrigt, ska även fortsättningsvis ämnesredovisas enligt våra idag gällande krav.

För Elektronik ska följande redovisas:

·         Andel elektronik av totala varan i viktprocent (KRAV).

·         Ämnen upptagna på kandidatförteckningen ((EG) 1907/2006) ska redovisas när de ingår i halter över 0,1 viktprocent i en komponent med CAS-nr, ämnesnamn och halt (KRAV).

·         Intyg om efterlevnad av RoHS-direktivet (2011/65/EU) ska bifogas (KRAV).

·         Redovisning av innehåll på ämnesnivå och/eller genom namngivna huvudfunktioner/komponenter (SKA GÖRAS EFTER BÄSTA FÖRMÅGA).

Vi kommer göra ett antagande om att all elektronik innehåller bromerat flamskyddsmedel och visa det i bedömningen.

Grunden för redovisning är även fortsättningsvis en byggvarudeklaration där innehållet redovisas. Ämnesinnehåll/komponenter som omfattas av definitionen Elektronik behöver tydligt markeras ut i ämnesdeklarationen, till exempel i kommentarsfältet eller som komponent.

Vid ansökan av ny bedömning ger vår dynamiska ansökningsmall stöd under hela ansökningsprocessen!

Bedömning enligt elektronikkriterier

För varor som innehåller elektronik så innebär kriterierna att redovisning av innehåll har lägre krav än övriga varor och produkter, därför kan inte elektronikvaror få bedömning Rekommenderas. Bedömningen har delats upp i tre delar:

1.       Övrigt; ämnesinnehåll bedöms enligt våra idag gällande kriterier. Bedömning kan bli Rekommenderas, Accepteras eller Undviks.

2.       Elektronik; innehåll bedöms enligt nya kriterier. Bedömning kan bli Accepteras eller Undviks.   

3.       Livscykelaspekter bedöms för hela varan och enligt de kriterier som gäller idag. Bedömning kan bli Rekommenderas, Accepteras eller Undviks.

Totalbedömningen blir Accepteras elektronik om respektive delkriterium har bedömning Accepteras eller Rekommenderas. Har något kriterium bedömning Undviks blir totalbedömningen Undviks elektronik.

Att tänka på vid ansökan om bedömning av elektronikvaror

Byggvarubedömningen eftersträvar korrekta ämnesredovisningar, våra medlemmar vill veta vad som faktiskt ingår varor som byggs in i fastigheter. Ett av kraven i de nya kriterierna är att elektronik ska redovisas efter bästa förmåga. Det betyder att innehåll som redovisas exempelvis kan vara kemiskt innehåll för kretskortslaminat eller namngivna, ingående komponenter. Det som redovisas ska vara det som du som ansöker säkert vet ingår i din vara, annat ska utelämnas. Vi godkänner inte schabloner eller andra typer av uppskattningar eller gissningar.

De nya redovisningskraven gäller endast när varan innehåller komponenter som definieras som elektronik. Andra varor, exempelvis en kabel, bedöms enligt våra allmänna kriterier.

Att tänka när du söker information i vårt system

I sammansatta varor som exempelvis armaturer eller utgör elektroniken oftast en liten del av totala varan. Du kommer hitta olika mycket information i redovisningarna av elektronik då vissa leverantörer har mer information om innehåll än andra. Dra inte förhastade slutsatser utifrån ämnesinnehåll som redovisas eller inte redovisas. Vi har inte baserat bedömningen av elektronik på något annat är de kriterier som beskrivs ovan. Svårigheten att kunna göra jämförbara bedömningar av elektronik är just orsaken till att vi tagit fram de specifika kriterierna för elektronik som vi nu lanserar. Det som anges som Övrigt kommer följa idag, gällande krav.

Elektronikvaror och miljöcertifiering

Elektronikvaror kan behöva avvikelsehantering vid miljöcertifiering av byggnader. Den del av varan som kallas Övrigt kan vara korrekt redovisad för att möta certifieringssystemens krav. Däremot ställer vi inte samma krav på den del som utgörs av Elektronik i vår bedömning.

Om du vill veta mer

På Kemikalieinspektionens hemsida finns information om RoHS-direktivet, Kandidatförteckningen och annan lagstiftning (https://www.kemi.se/).