Aktuellt

Avisering kriterieändringar 2024-01-17

2024-01-17

Avisering av kriterieändringar

Byggvarubedömningen har beslutat att införa ändringar i sex av kriterierna för kemiskt innehåll och livscykelaspekter samt i redovisningskraven.

Ändringarna gällande kriterierna för kemiskt innehåll avser Hormonstörande, PBT, vPvB och ett nytt kriterium för PMT och vPvM. För delen gällande livscykelaspekter avser ändringarna kriterierna för Förnybara råvaror, Urlakning och Återvinning.

Kriterier för kemiskt innehåll
Då EU:s lagstiftning för klassificering och märkning, CLP, infört nya klassificeringar i april 2023 kommer dessa att införas i Byggvarubedömningens kriteriedokument. Det gäller ändringar för Hormonstörande ämnen, PBT, vPvB samt nya kriterier för PMT och vPvM. P innebär persistenta långlivade egenskaper, B innebär bioackumulerande, T betyder toxiska/giftiga och M betyder mobila ämnen som sprider sig långt i miljön. Egenskaperna får EUH-fraser som faroangivelser i stället för H-fraser, som en följd av att EU inför detta före det globala systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). 

Kriterium 0.5 Hormonstörande ämnen
Nya klassificeringar för Hormonstörande egenskaper har införts i CLP. Det är Hormonstörande ämnen för människors hälsa kategori 1 respektive kategori 2 och Hormonstörande ämnen för miljön kategori 1 respektive kategori 2. Dessa kommer införas som fyra delkriterier i det nya kriteriet. Då det kommer att dröja innan ett stort antal ämnen fått harmoniserad klassificering i CLP blir dagens kriterium kvar. I dagens kriterium sker bedömning utifrån de ämnen som är upptagna på listorna SIN-listan, EDS-databasen samt Kandidatförteckningen på grund av Hormonstörande egenskaper. EDS-databasen är dock inte aktuell längre och kommer därför att strykas från kriteriet i denna uppdatering. 

Kriteriet kommer att få fem delkriterier:

a) Hormonstörande ämnen för människors hälsa (EUH380), kategori 1, haltgräns <0,1% (utfasning)

b) Hormonstörande ämnen för människors hälsa (EUH381), kategori 2, haltgräns <1% (riskminskning)

c) Hormonstörande ämnen för miljön, kategori 1 (EUH430), haltgräns <0,1% (utfasning)

d) Hormonstörande ämnen för miljön, kategori 2 (EUH431), haltgräns <1% (riskminskning)

e) Hormonstörande ämnen upptagna på Kandidatförteckningen eller SIN-listan (utfasning)

 

Kriterium 0.6 PBT, vPvB och potentiella PBT/vPvB
Nya klassificeringar för PBT och vPvB har införts i CLP. Kriteriet kommer att uppdateras med nya faroangivelser:

Delkriterium a) PBT uppdateras med faroangivelse EUH440 (utfasning)

Delkriterium b) vPvB uppdateras med faroangivelse EUH441 (utfasning)

Nytt kriterium 0.7 PMT och vPvM 
Nya klassificeringar för PMT och vPvM har införts i CLP. Dessa egenskaper påminner om PBT-egenskaper men i stället för bioackumulerande är ämnena mobila. 

Kriteriet kommer att få två delkriterier:

a) PMT (persistenta, mobila, toxiska ämnen) (EUH450), haltgräns 0,1% (utfasning)

b) vPvM (mycket persistenta och mycket mobila ämnen) (EUH451), haltgräns 0,1% (utfasning)

 

Livscykelkriterier

Denna avisering gäller kriterieändringar i kriterierna 1.1 Förnybara råvaror, 4.1 Urlakning och 5.2 Återvinning.

Kriterium 1.1 Förnybara råvaror
Ändringen avser att aktualisera kriteriet då det i dagsläget inkluderar vatten som förnybar råvara. Utifrån de beskrivningar av förnybara råvaror som är aktuella idag bör vatten inte kopplas till material. Däremot räknas vatten som en förnybar resurs eller energikälla. Därför kommer exemplet i informationen/fotnoten om att vatten inkluderas som en förnybar råvara att strykas.

Kriterium 4.1 Urlakning av ämnen med potentiell påverkan på vattenkvalitet
Urlakningskriteriet syftar till att minska spridningen av miljöfarliga ämnen och kriteriet är idag uppdelat på två områden, utomhusprodukter i kontakt med vatten (t.ex. regn) och VVS-produkter i kontakt med vatten (där ämnen kan ta sig ut genom t.ex. reningsverken). Behov har funnits att strukturera upp kriteriet så att det blir tydligare vad en bedömning baseras på. 

Översynen av kriteriet har omfattat både strukturen, vilka ämnen som påverkar bedömningen och att lägga till referenser för de ämnen och produktgrupper som kan få Undviks på kriteriet. Referenserna är vetenskapliga artiklar och rapporter och vi har även utgått från materialkännedom utifrån innehållsinformation för produkter i vår databas. Kriteriet i sin helhet kommer att publiceras senare under våren.

Kriterieändringarna innebär att: 

• Strukturen ändras då kriteriet delas in i fyra delkriterier:

a) Utomhusprodukter som är varor

b) Utomhusprodukter som är kemiska produkter

c) VA/VS-produkter som är varor

d) VA/VS produkter som är kemiska produkter för relining (relining innebär att invändigt renovera vatten- och avloppsrör)

• Delkriterium a) – c) kan ge bedömning Rekommenderas, Accepteras eller Undviks. Delkriterium d) kan ge bedömning Accepteras eller Undviks.

• Material och produktgrupper som kan få bedömningen Undviks får referenser i fotnoten.

Kriterium 5.2 Återvinning
Återvinningskriteriet utgår generellt från återvinning i rivningsskedet. Denna kriterieändring gäller för mineralull (sten- eller glasull) där det tillämpas ett undantag från återvinning i rivningsskedet, där bedömning utgår från återvinning i byggskedet eftersom materialet mineralull generellt deponeras vid rivning. Undantaget syftar till att uppmuntra till ökad återvinning i byggprojekten.

Kriterieuppdateringen innebär att undantaget behålls men också att det tydliggörs vilka produkter som kan få Accepteras. Dagens kriterium säger att produkter innehållandes >30% mineralull får Accepteras om det finns ett återtagandesystem för mineralullen. Det ändras nu till en mer strikt formulering där endast produkter där det uppkommer spill i byggproduktion och där spillet är rimligt att återvinna, kan få Accepteras. 

Formulering för mineralull blir för Accepteras: ”Isoleringsskivor eller absorbenter av mineralull där system för återvinning av installationsspill finns i byggprojekt.2”

Fotnot 2: ”Detta gäller rena sten- och glasullsprodukter (utan innehåll av metall) och absorbenter, där spill uppkommer i byggproduktion.”

Ändringarna träder i kraft 2024-09-02

Bedömningar som påverkas av någon kriterieändring och som har publicerats innan ändringarna träder i kraft kommer bedömas om på aktuellt kriterium i samband med uppdateringen.