Aktuellt

Avisering om kriterieändring

Byggvarubedömningen Ekonomisk Förening har beslutat att haltgräns ska införas på nivå Accepteras för kriteriet gällande miljöfarligt kronisk kategori 3, H412 (kriterium 0,17 d). Haltgränsen kommer att baseras på regler för klassificering av blandningar enligt CLP-förordningen. Idag hanteras klassificeringen enbart på nivå Rekommenderas, samt vid sammanräkningar enligt CLP för ämnen klassificerade H413 (kriterium 0,17 e). 
Ändringen kommer att träda i kraft 2020-01-01.
För aktuella bedömningar som påverkas av kriterieändringen och som publicerats innan ändringen träder i kraft kommer aktuellt kriterium att bedömas om i samband med uppdateringen.