Aktuellt

Förtydligande av nya Allmänna villkor och skillnaden mellan Ej publik och sekretessbelagd information.

Under den senaste tiden har vi på Byggvarubedömningen fått frågor angående våra Allmänna villkor som publicerades i början av februari 2020. Frågorna handlar främst om två saker: att vi skulle ha ändrat villkoren och att Ej publik information skulle vara likställt med sekretess.

De Allmänna villkoren har inte ändrats till sin innebörd eller skrivning. Däremot har de villkor som tidigare fanns på olika ställen i vår webtjänst sammanförts i ett gemensamt dokument. Syftet med ändringen är att förenkla och förtydliga.

En konsekvens av denna sammanföring är att vi nu får frågor om Ej publik information, punkten 2.4.2 i Allmänna villkor, där detta har uppfattats som likställt med sekretess. Hos Byggvarubedömningen kan man ansöka om miljöbedömning på tre sätt; 1) öppet, dvs helt publik information, 2) med sekretessavtal samt 3) Ej publik information. I den tredje varianten, som innebär att den som ansöker om bedömning kan välja att inte visa alla underlag i webtjänsten, tas ingen extra kostnad ut över normal bedömningstaxa. Det är denna tredje variant som hanteras i 2.4.2, där vi friskriver oss från ansvar vid ett eventuellt informationsläckage.

Miljöbedömningar med sekretess hanteras i separata avtal, med egna villkor, och där tas en avgift ut om 5000 kr per bedömning. Denna variant innebär, i enlighet med benämningen, full sekretess samt ansvar vid eventuellt informationsläckage.

Vi hoppas att ovan besvarar en del av de frågor som nu uppstått och tar med oss detta när vi i ett senare skede åter ser över de allmänna villkoren.