Aktuellt

Mikroplast

Beslut för minskad användning av mikroplast

I slutet av september tog EU-kommissionen ett viktigt steg för att minska avsiktligt tillsatt mikroplast i olika produkter som finns runt om oss i vår vardag. Byggvarubedömningens miljötoxiolog Marianne Balck förklarar mer om vad mikroplast är och varför det bör undvikas.

-Små plastpartiklar upp till 5 mm i storlek kallas för mikroplaster. De kan både tillverkas som mikroplast, t.ex. gummigranulat eller tillsatser i smink, eller uppkomma vid slitage och nedbrytning av andra plastprodukter. Då plastkonsumtionen varit stor länge och dessa partiklar är väldigt persistenta och långlivade i miljön förekommer de överallt i miljön. Det har hittats mikroplast djupt ner i haven, i sjöar, i polarisar, i fiskar, fåglar och andra djur. Dessutom finns det i princip inga sätt att samla upp och på ett bra sätt avfallshantera mikroplaster när de väl spridits till miljön. Därför är det en så aktuell och viktig fråga att reglera plast på olika sätt.

Vilken effekt har de på människa och miljö, varför ska vi undvika mikroplaster?
-Förutom att mikroplast är långlivade och ansamlas uppåt i näringskedjan innehåller det tillsatsämnen som kan bidra med negativa så kallade ekotoxikologiska effekter på djur som får i sig det, t.ex. fiskar, fåglar och valar. Det kan vara ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer eller hormonstörande, men det kan också störa matintaget genom att djuren får i sig plast i stället för näringsrik föda.

En uppmärksammad studie som publicerades 2019 visade att vi människor får i oss i snitt ett kreditkort av mikroplast per vecka! Vi vet fortfarande inte vilka långsiktiga effekter det kan få för oss, hur tillsatsämnenas hälsoeffekter påverkar oss men det finns en misstanke om att mikroplast kan skada våra celler.

Vad innebär förslaget som antagits av EU-kommissionen?
-Beslutet som tagits är en begränsning i EUs kemikalielagstiftning i Reach-förordningen. Begränsningen innebär ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i ett antal produktgrupper och att släppa ut mikroplast på marknaden, det som finns ute på marknaden när förbudet träder i kraft får alltså fortsätta att användas. Förbudet gäller bl.a. granulat som fyllnadsmaterial i konstgräs, tillsatser i smink, nagellack och tvätt- och rengöringsmedel. För konstgräs träder förbudet i kraft år 2031.

Det finns undantag för förbudet för vissa produkter, och för de tillämpningarna har leverantören krav på sig att kommunicera åtgärder för att förebygga spridning till miljön och även rapportera mängden mikroplast årligen till myndigheter. I full effekt innebär förslaget en utsläppsminskning på över 30 000 ton mikroplast per år.

Läs mer om EU:s beslut om att minska avsiktligt tillsatt mikroplast.