Aktuellt

Nya utbildningar inom kriterier

Nya utbildningar! Kriterier - kemiskt innehåll och livscykelaspekter 

Byggvarubedömningens bedömningar baseras på produktens kemiska innehåll men även på ett antal livscykelkriterier. Kriterierna är framtagna av en kriteriegrupp bestående av sakkunniga representanter från våra medlemsföretag. Vid behov tar vi även hjälp av externa sakkunniga.

Totalt inkluderar bedömningen avseende kemiskt innehåll 29 delkriterier, vilka främst baseras på de ingående ämnenas klassificeringsgränser enligt kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen. Det är de enskilda ämnenas egenskaper som bedöms, inte eventuell klassning i blandning. 

Bedömning av livscykelaspekter tar hänsyn till hela produktens livslängd uppdelat i produktions, användnings och avfallsfasen. I dagsläget har 6 stycken huvudområden valts ut för att representera dessa.

Vi är glada över att framöver kunna erbjuda fördjupande webbinarier på området, med start 6 februari 2024. Liksom Byggvarubedömningens övriga utbildningar är dessa kostnadsfria och genomförs online via Teams. 

Läs mer och anmäl dig här.