Aktuellt

Studiebesök kv. Johanna

Hållbara materialval i Hufvudstadens projekt: Kvarteret Johanna skapar flexibla och miljövänliga kontorslokaler

Göteborg visar upp sig från sin bästa sida den kalla, men soliga, oktoberdag som Byggvarubedömningen besöker Kvarteret Johanna i området Fredstan, ett stenkast från Centralen. Här uppför Hufvudstaden moderna kontor och kommersiella lokaler som kommer hyras ut till butiker, restauranger, gym och annan service.

Kvarteret består både av två helt nya byggnader och av befintliga fastigheter som bevaras, men byggs på med två till fyra våningar och där delar av fasaden får ny beklädnad. Med nya större fönster och fyra nya ljusgårdar är det lätt att föreställa sig hur arbetsdagen kommer att te sig för de ca 3000 personer som kommer att ha fastigheten som sitt kontor när projektet är klart vid årsskiftet 2025- 2026. Hur rumsindelningen kommer bli återstår att se, smarta lösningar med installationspaket förbereds som ger en flexibilitet att sätta upp innerväggar för att skapa fler rum eller andra kontorslösningar – anpassat efter kommande hyresgästers behov och önskemål. Att kunna ändra ytor utan att det medför alltför stora ombyggnationer i framtiden är en viktig hållbarhetsaspekt.

En Loggbok hos Byggvarubedömningen startades redan under arbetet med projektering och förfrågningsunderlag och databasen används för att göra hållbara materialval som uppfyller Hufvudstadens ambitiösa hållbarhetsmål. Till exempel används mycket tegel och natursten som båda har en långsiktig och tidlös kvalitet.

Ansvaret för att det är bedömda produkter som används läggs på huvudentreprenören, i Kvarteret Johannas fall NCC, som förmedlar kraven vidare till sina underentreprenörer. Arbetet bygger på tillit men regelbundna stickprovskontroller genomförs också. Som långsiktig ägare ser Hufvudstaden till att Loggboken följer med från projekt- till förvaltningsskedet när fastigheten så småningom är färdigbyggd – helt i linje med Byggvarubedömningens perspektiv om att kunna möjliggöra en spårbarhet i framtiden. Loggningen möjliggör spårbarhet på ämnen som vi idag har låg kännedom om och som i framtiden kan visa sig ha skadliga egenskaper. På så vis tas ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Faktaruta, Kvarteret Johanna:

Byggherre: Hufvudstaden
Entreprenör: NCC
BTA: 44 000 kvm, varav 22 000 kvm nybyggda ytor
Service och innehåll: Butiker, gym, café och restauranger, coworking, ljusgårdar, terrasser och takträdgård
Inflytt: preliminärt Årsskiftet 2025-2026
Miljöcertifieringar: BREEAM-SE nivå Very Good alternativt Excellent som är den nästa högsta certifieringsnivån.
Hemsida:
kv. Johanna

Samtliga visionsbilder: Hufvudstaden.