Aktuellt

SundaHus och Byggvarubedömningen samarbetar om kriterier för hormonstörande ämnen

Byggvarubedömningen och SundaHus har sedan tidigare liknande kriterier avseende innehåll av farliga ämnen. Nu har organisationerna gemensamt beslutat att utöka kriteriet för hormonstörande ämnen. Ändringen innebär att nuvarande kriterier för hormonstörande ämnen kommer att utökas med ämnen upptagna som hormonstörande på Chemsecs SIN-lista (i dagsläget gäller det 123 ämnen). SIN-listan innehåller ämnen som identifierats av ChemSec som extra farliga ämnen (s.k. SVHC-ämnen) i enlighet med kriterierna i REACH. Listan uppdateras kontinuerligt av Chemsecs expertgrupp. Syftet med SIN-listan är att påskynda REACH-processen och ge vägledning till företag om vilka farliga ämnen som bör ersättas.

Ändringen innebär att produkter som innehåller halter från och med 0.1 vikt% av ett ämne upptaget som hormonstörande på SIN-listan kommer att få bedömningen ”Undviks” i Byggvarubedömningen och C- i SundaHus.

SIN-Listans hormonstörande ämnen kommer att antas i Byggvarubedömningens kriterier fr.o.m 1 juli och i SundaHus den 1 september, 2019.

Vid frågor kontakta Anna Strid, Byggvarubedömningen (073-086 53 50, anna.strid@byggvarubedomningen.se ) eller Jane Wigren, SundaHus (013-36 30 77, jane@sundahus.se ).