Aktuellt

Uppskjutande av tidigare aviserad kriterieändring

Uppskjutande av tidigare aviserad kriterieändring.

Byggvarubedömningen Ekonomisk Förening har beslutat att skjuta upp implementeringen av den tidigare aviserade ändringen av kriterium 0.17 d (miljöfarligt kroniskt kategori 3, H412) som skulle träda i kraft 2020-01-01. Kemikalieinspektionen kommer under 2020 att göra en översyn av sina kriterier för prioriterade riskminskningsämnen. Vi kommer att invänta resultatet av den utredningen för att se om den kommer att påverka kriteriet gällande miljöfarliga ämnen, beroende av resultaten kan även den tidigare aviserade ändringen komma att justeras.

 

Postponement of previously announced criteria change.

Byggvarubedömningen Ekonomisk Förening has decided to postpone the implementation of the previously announced amendment of criterion 0.17 d (hazardous to the aquatic environment, Chronic Category 3, H412) which would enter into force on 2020-01-01. In 2020, the Swedish Chemicals Agency will review its criteria for prioritized risk reduction substances. We will await the outcome of that investigation to see if it will affect the criterion on environmentally hazardous substances, and depending on the results, the previously announced change may also be adjusted.