Aktuellt

Avisering kriterieändringar 2022-08-15

2022-01-17

Avisering av kriterieändringar

Byggvarubedömningens ekonomiska förening har beslutat att införa ändringar i kriterier för kemiskt innehåll och livscykelaspekter samt redovisningskrav.

Ändringarna gällande kemiskt innehåll avser PBT, vPvB och potentiella PBT/vPvB ämnen, ämnen klassificerade aspirationstoxiska (H304) samt miljöfarliga ämnen. För delen gällande livscykelaspekter avser ändringarna bruksskedet och kriteriet för energianvändning.

 

I samband med kriterieändringarna kommer numreringen av kriterierna på kemiskt innehåll att ändras, varför flera benämningar nedan kommer att justerats inför att ändringarna träder i kraft.

 

Mer information om hur de bedömningar som kommer att påverkas av kriterieändringarna kommer att hanteras publiceras under våren. 

 

PBT, vPvB och potentiella PBT ämnen

Ändringen innebär att kriterium 0.6 Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen (PBT), 0.7 Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen (vPvB) samt 0.18 Potentiella vPvB- och PBT-ämnen slås samman till ett nytt kriterium;

0.6 Persistenta, bioackumulerbara och toxiska ämnen (PBT, vPvB och potentiella PBT/vPvB).

 

Nytt kriterium 0.6 Persistenta, bioackumulerbara och toxiska ämnen (PBT, vPvB och potentiella PBT/vPvB).

Kriteriet delas in i tre delkriterier:

  1. a) PBT ämnen, haltgräns <0,1%. Utfasningsämnen.
  2. b) vPvB ämnen, haltgräns <0,1%. Utfasningsämnen.
  3. c) Potentiella PBT- och vPvB-ämnen, haltgräns <1%. Prioriterade riskminskningsämnen.

Ämnen med ovan nämnda egenskaper har farliga egenskaper och benämns som utfasning- respektive prioriterade riskminskningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier: https://www.kemi.se/prioguiden/start/prios-kriterier-for-utfasningsamnen-och-prioriterade-riskminskningsamnen

 

För delkriterium a) PBT ämnen och b) vPvB innebär detta ingen förändring förutom att de tidigare varit två separata kriterier, haltgränserna är desamma och ämnena är även fortsättningsvis utfasningsämnen.

Gällande delkriterium c) Potentiella PBT- och vPvB-ämnen införs en haltgräns på <1% för bedömningsnivå Accepteras. Det innebär att bedömning framöver även kommer att ske på bedömningsnivå Undviks där det tidigare inte funnits någon haltgräns. Definitionen av potentiella PBT- och vPvB-ämnen utgår från Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier vilka uppdaterades och förtydligades under hösten 2021. Ämnena benämns som prioriterade riskminskningsämnen.

 

Miljöfarliga ämnen

Ändringen innebär att delkriterium 0.17 b) och 0.17 c) slås samman till ett delkriterium och kriteriet kommer därmed ha fyra delkriterier. Haltgränser och regler för sammanräkning kommer att vara desamma som tidigare och följer CLP-förordningen. Ändringen görs för att tydliggöra bedömning utifrån CLPs sammanräkningsregler för klassificeringarna H410 och H411. Det kommer tydligare att framgå om en produkts bedömning påverkas av en av faroangivelserna eller av båda.

 

Aspirationstoxisk, kategori 1 (H304)

Klassificeringen H304 flyttas från kriterium 0.16 Flyktiga organiska kemiska ämnen (VOC) till kriterium 0.14 Toxicitet vid enstaka exponering. Kriteriet får därmed ett nytt delkriterium 0.14 c) Fara vid aspiration, kategori 1 (H304). Delkriteriet är inte ämnesspecifikt utan gäller för kemiska produkter som är klassificerade H304. Detta innebär att bedömning kommer att ske på produktnivå och att det inte kommer att finnas haltgränser för ingående ämnen för delkriteriet.

 

Kriterium 4.2 Energianvändning

Kriterium 4.2 Energianvändning tas bort ur Byggvarubedömningens kriterier gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter. Detta med anledning av att det inte längre är möjligt att följa de krav som tidigare ställts i kriteriet.

 

Ändringarna träder i kraft 2022-08-15

Bedömningar som påverkas av någon kriterieändring och som har publicerats innan ändringarna träder i kraft kommer bedömas om på aktuellt kriterium i samband med uppdateringen.