Aktuellt

Bedömning enligt elektronikkriterier

Aviseringsdatum: 2022-02-15 reviderat 2022-09-28 med avseende ej publik information

Bedömning enligt elektronikkriterier

Byggvarubedömningen ekonomisk förening har beslutat att införa nya kriterier för elektronikvaror. De nya kriterierna för elektronikvaror skiljer på redovisning av elektronik och övriga komponenter i en elektronikvara. På så sätt möjliggör vi korrekta innehållsredovisningar och jämförbara bedömningar vilket är grunden för medvetna materialval i byggprocessen. Ändring av kriterier gäller from 1 oktober 2022.

 

Bakgrund

Byggvarubedömningen ekonomisk förening har beslutat genomföra ändring av redovisningskrav och bedömningar av elteknik/elektronikvaror. I dialog med branschorganisationer har utmaningarna med att redovisa elektronik enligt våra idag gällande krav tydliggjorts. Långa leverantörsled och snabba byten av underleverantörer utgör några av de hinder som finns för korrekta redovisningar av innehållet i elektronikvaror.  

 

Innehållsredovisningen utgör grunden i våra bedömningar. Dels för att kunna jämföra olika produkter och göra informerade val utifrån dagens kunskap om kemikaliers påverkan på hälsa och miljö, dels för att vid behov kunna spåra, idag okända, miljöföroreningar i framtiden.

 

Bedömning enligt elektronikkriterier

För att tydliggöra vad som är elektronik i en vara och hur stor del av den sammansatta varan som utgörs av elektronik delas bedömningen av kemiskt innehåll upp i två delar; Övrigt och Elektronik. Det vi kallar Övrigt ska redovisas och bedömas enligt våra gällande krav och kriterier. Elektronik definieras som kretskortslaminat och de komponenter som monterats där. Komponenter som inte är direkt monterade på mönsterkortet av utrymmes eller funktionella skäl ingår. Definitionen inkluderar även det som används för att montera/koppla ihop komponenter på mönsterkortet, så kallad förbindning. Kapsling, dvs det hölje av metall eller plast som normalt omsluter elektroniken ingår inte i definitionen av elektronik och ska redovisas som Övrigt. Vi kommer fortsättningsvis göra ett antagande om att all elektronik innehåller bromerat flamskyddsmedel och visa det i bedömningen.

 

Elektronik får kravet att redovisa följande punkter för att få bedömning Accepteras:

  • Andel elektronik av totala varan i gram och viktprocent. Kan redovisas, när det är korrekt, som mindre än 2 viktprocent.
  • Elektronik ska redovisas efter bästa förmåga på ämnesnivå och/eller genom namngivna huvudfunktioner/komponenter. (Innehållet går ej att redovisas som ej publik information)
  • Ämnen upptagna på kandidatförteckningen1 ska redovisas när de ingår i halter över 0,1 viktprocent i en komponent.
  • Intyg om efterlevnad av RoHS-direktivet2 ska bifogas.

 

Grunden för redovisning är även fortsättningsvis en byggvarudeklaration där innehållet redovisas. Ämnesinnehåll/komponenter som omfattas av definitionen Elektronik behöver tydligt markeras ut i ämnesdeklarationen, till exempel i kommentarsfältet eller som komponent.

I vår webtjänst får elektronikvaran ett BVBID och en totalbedömning. Bedömningen markeras med en ny symbol för att tydliggöra att andra kriterier gäller för elektronik. Bedömning enligt elektronikkriterier innebär att det totalt redovisas delbedömningar för: Övrigt kemiskt innehåll, Elektronik kemiskt innehåll och hela varans livscykel enligt bilden nedan. Den totala bedömningen kan bli Accepteras elektronik eller Undviks elektronik. För elektronik kan den totala bedömningen inte bli Rekommenderas då bedömning av kemiskt innehåll för elektronik innebär lättnader från de krav som finns för övriga materialgrupper.  

 

Utvärdering av bedömning enligt elektronikkriterier

Elektronikbedömning utvärderas efter en tid för att redovisningskraven ska kunna skärpas efter hand och i dialog med branschen. Målet är att få elektronikbranschen att efterfråga mer information i sina egna leverantörsled och att elektronik ska kunna redovisas på samma sätt som övriga material. Byggvarubedömningen arbetar för att så mycket och så korrekt innehållsinformation som möjligt redovisas för bygg- och installationsmaterial så att aktörer i branschen kan göra informerade val idag och för att öka framtida spårbarhet.

 

Datum och information

Ändringarna träder i kraft 1 oktober 2022. Mer information om hur befintliga bedömningar kommer att hanteras och utbildningstillfällen publiceras under våren. Har du frågor hör av dig till: bedomning@byggvarubedomningen.se

 

Referenser

Byggvarubedömningens kriterier som gäller idag och inte inkluderar kriterier för elektronik: https://byggvarubedomningen.se/globalassets/bedomningar/kriterier-6.1.pdf

 

Läs mer om kandidatförteckningen, RoHS-direktivet och redovisningskrav på Kemikalieinspektionens hemsida:

  1. https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/kandidatforteckningen
  2. https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/elektrisk-och-elektronisk-utrustning---rohs