Byggvarubedömningens (BVBs) bedömningar baseras på produktens kemiska innehåll men även på ett antal livscykelkriterier. Kriterierna är framtagna av en kriteriegrupp bestående av sakkunniga representanter från våra medlemsföretag. Vid behov tar vi även hjälp av externa sakkunniga.

Kriterier

Kriteriegrupp

Under 2018 består kriteriegruppen av representanter från följande företag:

 • Göteborgs stad, Lokalförvaltningen
 • Midroc Property Development AB
 • NCC AB
 • Nya Karolinska Solna-förvaltningen/ Tyréns
 • Peab Sverige AB
 • Skanska Sverige AB
 • Stockholms stad, kemikaliecentrum
 • Vasakronan AB
 • White arkitekter AB

Bedömningskriterier

BVBs bedömningar utgår från det kemiska innehållet i produkerna samt ett antal livscykelaspekter.

Kemiskt innehåll

Totalt inkluderar bedömningen avseende kemiskt innehåll 29 delkriterier, vilka främst baseras på de ingående ämnenas klassificeringsgränser enligt kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen. Det är de enskilda ämnenas egenskaper som bedöms, inte eventuell klassning i blandning. 

Livscykelaspekter:

 • Ingående material och råvaror
  • Förnybara råvaror
  • Andel återvunnet material
  • Hållbar träråvara
 • Tillverkning av varan
  • Emissioner till vatten, luft eller mark
  • Primärenergianvändning under produktionsskede
  • Energianvändning under produktionsskedet
 • Emballage

 • Bruksskede
  • Urlakning av ämnen med potentiell påverkan på vattenkvalitet
  • Energianvändning
 • Avfall och rivning
  • Återanvändning och återvinning
  • Farligt avfall
 • Emissioner av flyktiga organiska ämnen till inomhusluften

Gällande kriterier:
Kriterier 4.0 fr.o.m. 2016-07-01

Äldre kriteriedokument:
Kriterier 3.0. Upphörde 20160630
Kriterier 20130826. Upphörde 150430
Kriterier 20110101. Upphörde 130826