Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Kriterier

Byggvarubedömningens sociala kriterier är ett långsiktigt arbete 

Våra sociala kriterier lanserades 2016 på uppdrag av våra medlemmar. Kriterierna ses som ett långsiktigt arbete för att utveckla branschen och säkerställa hållbara leverantörsled. Fyra grundläggande områden inkluderas i kriterierna: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Dessa bygger på internationella konventioner och riktlinjer så som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, Riodeklarationen om miljö och utveckling samt FN:s deklaration mot korruption. Leverantörer ska minst efterleva nationell lagstiftning och relevanta regler och standarder i de länder där man verkar.

Leverantörer förväntas bedriva ett systematiskt arbete i sin egen verksamhet och i produktens leverantörskedja utifrån de fyra grundläggande områdena. Det systematiska arbetet har i sin tur sin utgångspunkt i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Enligt dessa globala principer har företag ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. För att kunna göra detta behövs ett systematiskt arbete som innefattar rutiner och processer för att identifiera och hantera negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och korruption som uppstår genom den egna verksamheten samt i leverantörskedjan. Detta innebär att leverantörens arbete bör innefatta:

 • Ett policyåtagande
 • Vidareförmedling av policyåtagandet
 • En tydlig ansvarsfördelning
 • En rutin för riskanalys
 • En rutin för uppföljning och kontroll av efterlevnad
 • En rutin för avvikelsehantering

I Byggvarubedömningens kriteriedokument beskrivs i detalj vad som förväntas av leverantörer i respektive steg.

Leverantörer kan använda de sociala kriterierna för att påbörja det viktiga arbetet i sin egen verksamhet och i produktens leverantörskedja. Det finns även möjlighet att ansöka om bedömning på de sociala kriterierna. Leverantörer som är intresserade av bedömning besvarar vår självskattningsenkät samt bifogar de dokument som efterfrågas. Fastighetsutvecklare å andra sidan kan använda de sociala kriterierna för att ställa krav och följa upp sina leverantörsled samt få spårbarhet i sina projekt.

I arbetet med de sociala kriterierna har Byggvarubedömningen även en kriteriegrupp. Gruppen består av sakkunniga representanter från våra medlemsföretag och beslutade av styrelsen. Vid behov tar vi även hjälp av externa sakkunniga.

I dag består kriteriegruppen för hållbara leveranskedjor av representanter från följande medlemsföretag:

 • HSB
 • Skanska 
 • Stockholm Vatten & Avfall
 • Trafikförvaltningen, Region Stockholm
 • Vasakronan

Under 2019 uppdaterades Byggvarubedömningens självskattningsenkät för att göra det tydligare för leverantörer vad ett systematiskt arbete innefattar. Den uppdaterade självskattningsenkäten utgår sedan dess från Upphandlingsmyndighetens ”Formulär för egenrapportering hållbara leveranskedjor”. Byggvarubedömningens sociala kriterier har därmed harmoniserats med Upphandlingsmyndighetens krav om hållbara leveranskedjor på avancerad nivå samt Nationella kansliet för hållbar upphandlings kontraktsvillkor gällande hållbara leveranskedjor.

 

Kriteriedokument

Självskattningsenkät