Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Kunskapsbank & stöddokument

Här finner du som leverantör stöddokument som kan användas för att komma i gång med ert systematiska arbete gällande hållbara leveranskedjor. Stöddokumenten utgår från Byggvarubedömningens kriteriedokument som utförligare beskriver vad som förväntas inom respektive kriterieområde, dvs. policyåtagande, vidareförmedling av policyåtagandet, ansvarsfördelning, riskanalys, uppföljning av efterlevnad och hantering av avvikelser.

Kriteriedokumentet fungerar som övergripande vägledning genom alla sex stegen. Notera att de dokument som tagits fram enbart är förslag på hur man kan arbeta med hållbara leveranskedjor och dokumenten bör anpassas och utvecklas till respektive organisations förutsättningar. Byggvarubedömningen tar inte ansvar för hur leverantören applicerar dessa dokument i sin organisation eller de aktiviteter som det leder till.

 

Stöddokument och mallar

Steg 1 - Uppförandekod för leverantörer (svenska)

Steg 1 - Uppförandekod för leverantörer (engelska)

Steg 4 - Riskanalys, förslag på externa källor

Steg 4 - Frågeformulär till leverantörer (svenska)

Steg 4 - Frågeformulär till leverantörer (engelska)

Steg 4 - Riskanalys och kartläggning av leverantörskedjan

Steg 5 - Uppföljning av leverantörer (svenska)

Steg 5 - Uppföljning av leverantörer (engelska)