Byggvarubedömningens arbete med de sociala kriterierna fortskrider och nu finns Kriteriedokumentet version 1.2 tillgängligt på vår hemsida.

Byggvarubedömningen har under våren sett över Kriteriedokumentet i syfte att förtydliga och förenkla dokumentet. Byggvarubedömningen har sett ett behov av att öka tydligheten i de inledande beskrivningarna och adressera leverantörernas arbete med att undvika och hantera de allvarliga riskerna inom den egna verksamheten och i produktens leverantörskedja. Alla gjorda ändringar i Kriteriedokumentet finns i sin korthet beskrivna här.

Kriteriedokumentet i sin helhet hittar ni här.

För att leverantören ska visa hur de arbetar med att följa kriterierna finns en Självskattningsenkät framtagen. Självskattningsenkäten, som är helt digital för leverantören, är utformad beroende på hur leverantören besvarat andra frågor. Självskattningsenkäten finns i sin helhet här.